Ogólne warunki udziału w rejsie

DOBÓR JACHTU

 • Jachty dobierane są przez LAGUNĘ, zależnie od ilości zgłoszonych uczestników.
 • LAGUNA gwarantuje sprawne jachty posiadające koncesje czarterowe, z aktualnymi badaniami technicznymi i opłaconą polisą (OC,CASCO).
 • Informacja o wyborze jachtu i porcie zaokrętowania, przekazywana jest uczestnikom rejsu najpóźniej na 7 dni przed datą zaokrętowania.

OPŁATA ZA MIEJSCE NA JACHCIE

Opłata za wynajęcie miejsc na jachcie obejmuje usługę zgodnie z terminem w Umowie – potwierdzeniu rezerwacji.
Jacht będzie przekazany  sprawny technicznie, posprzątany z pełnymi zbiornikami wody i paliwa.
Jacht poprowadzi skipper z odpowiednimi kwalifikacjami, wyznaczony przez agencję LAGUNA.

KASA JACHTOWA

Przed rozpoczęciem rejsu, załoga wytypuje skarbnika, odpowiadającego za kasę jachtową. Wysokość składki do kasy jachtowej uzgadniana jest przez załogę. Orientacyjna wielkość składki: 160 euro/os/tydz.
Z kasy jachtowej pokrywane są wydatki: prowiant, paliwo, porty, kotwicowiska, taksa klimatyczna, sprzątanie końcowe.
Posiłki w restauracjach i knajpkach na lądzie, oraz zakup alkoholi (pow 20%) – opłacane są indywidualnie przez uczestników rejsu.
Kapitan nie bierze udziału w składce do kasy jachtowej.
Podana wysokość składki do kasy jachtowej jest orientacyjna.

GWARANCJA REJSU

Potwierdzona przez firmę Laguna  rezerwacja, nie może zostać odwołana przez Lagunę.
Laguna ma prawo zorganizowania zakontraktowanego rejsu we współpracy z innymi operatorami, co nie będzie miało wpływu na cenę rejsu.

ZAOKRĘTOWANIE

Miejsca na jachcie zostaną przekazane uczestnikowi rejsu w dniu i miejscu wskazanym w umowie lub potwierdzeniu rezerwacji.
O podziale miejsc na jachcie decyduje załoga w porozumieniu z Kapitanem. W wyjątkowych przypadkach podział miejsc odbywa się na podstawie losowania, przy czym kabiny jednopoziomowe przydzielane są w pierwszej kolejności parom zgłoszonym na rejs.
W przypadkach losowych, gdy jacht przeznaczonego do zrealizowania rejsu, zostanie uszkodzony lub jest niesprawny, Laguna zobowiązana jest zapewnić inny jacht o podobnej lub lepszej charakterystyce.

KAUCJA

Za szkody wynikające z normalnej, żeglarskiej eksploatacji jachtu odpowiada Kapitan.
Uczestnicy rejsu zobowiązani są do pokrycia szkód wynikających z ich winy, przez co rozumie się:

 • lekceważenie poleceń skippera, prowadząca do powstania szkody na jachcie.
 • działania złośliwe, prowadząca do powstania szkody na jachcie.
 • niefrasobliwości, prowadząca do powstania szkody na jachcie.
 • niestaranność, prowadząca do powstania szkody na jachcie.

Odpowiedzialność załogi z powyższych przyczyn ograniczona jest do wysokości kaucji.

UBEZPIECZENIA

Jacht  ubezpieczony w zakresie OC , CASCO.
W przypadku większych awarii, jak również z udziałem innych jednostek, skipper jest zobowiązany zgłosić zdarzenie do najbliższego Kapitanatu oraz u Armatora ,  spisać protokół dla towarzystwa ubezpieczeniowego.
Uczestnicy rejsu zobowiązani są posiadać karty NFZ (ECUZ) lub indywidualnie ubezpieczenie turystyczne (KL,NNW)

ZOBOWIĄZANIA ZAŁOGI

Załoga zobowiązana jest wykonywać wszelkie polecenia Kapitana związane z żeglugą i bezpieczeństwem załogi i jachtu.
Załoga zobowiązana jest zapewnić Kapitanowi posiłki.
W przypadku gdy załoga zaplanuje posiłek na lądzie, rachunek Kapitana pokrywany jest z kasy jachtowej. Kapitan nie uczestniczy w składce do kasy jachtowej.

ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE

Żegluga odbywa się wyłącznie po wodach terytorialnych. Skipper zobowiązany jest nie wychodzić jachtem z portu, jeżeli siła wiatru wynosi lub jest zapowiedziana na 7 lub więcej stopni w skali Beauforta lub jeżeli jacht, jego osprzęt albo wyposażenie wpływające na bezpieczeństwo żeglugi jest niesprawne.
Skipper może też podjąć decyzję o pozostaniu w porcie jeśli okoliczność wpływające na bezpieczeństwo żeglugi są niesprzyjające.
W przypadku, gdy w załodze znajdzie się osoba nie podporządkowująca się poleceniom Kapitana, co wpływa na bezpieczeństwo rejsu, Kapitan ma prawo usunąć takiego załoganta z jachtu. Decyzja o wydaleniu załoganta musi być udokumentowana pisemnym uzasadnieniem Kapitana i zaakceptowana przez minimum 50% składu załogi.
Wydalony z jachtu załogant nie ma prawa żądać rekompensaty pieniężnej z tego tytułu. Dotyczy to zarówno opłaty za rejs, jak i składki do kasy jachtowej.
W przypadku awarii jachtu lub osprzętu, skipper jest zobowiązany natychmiast powiadomić Armatora., który jest zobowiązany usunąć awarię w ciągu 24 godzin lub zapewnić inny jacht o podobnej lub lepszej charakterystyce. Z tytułu oczekiwania na nowy jacht (do 24 godzin), uczestnicy rejsu nie mają prawa domagać się odszkodowania.

WARUNKI REZYGNACJI

W przypadku rezygnacji, Uczestnik  może przenieść zobowiązania na osobę trzecią, jeśli jednocześnie osoba ta przejmie wszystkie uzgodnione zobowiązania.
Jeśli Uczestnik zrezygnuje z rejsu, oraz nie przeniesie swych uprawnień na inną osobę, koszty rezygnacji będą potrącone z wpłaconych kwot jak następuje:

 • 30% ceny rejsu – rezygnacja na 60 i więcej dni przed uzgodnionym terminem
 • 50% ceny rejsu – rezygnacja na 30 do 59 dni przed uzgodnionym terminem
 • 100% ceny rejsu – rezygnacja na mniej niż 30 dni przed uzgodnionym terminem

Cena rejsu – całkowity koszt rejsu (bez składki do kasy jachtowej), zgodnie z potwierdzeniem rezerwacji

SPORY

Spory pomiędzy Uczestnikiem  a agencją „Laguną – Krzysztof Zaręba”,  rozpatrywane będą przez odpowiednie sądy właściwe ze względu na siedzibę firmy Laguna.

Ogólne warunki udziału w rejsie

DOBÓR JACHTU

 • Jachty dobierane są przez LAGUNĘ, zależnie od ilości zgłoszonych uczestników.
 • LAGUNA gwarantuje sprawne jachty posiadające koncesje czarterowe, z aktualnymi badaniami technicznymi i opłaconą polisą (OC,CASCO).
 • Informacja o wyborze jachtu i porcie zaokrętowania, przekazywana jest uczestnikom rejsu najpóźniej na 7 dni przed datą zaokrętowania.

OPŁATA ZA MIEJSCE NA JACHCIE

Opłata za wynajęcie miejsc na jachcie obejmuje usługę zgodnie z terminem w Umowie – potwierdzeniu rezerwacji.
Jacht będzie przekazany  sprawny technicznie, posprzątany z pełnymi zbiornikami wody i paliwa.
Jacht poprowadzi skipper z odpowiednimi kwalifikacjami, wyznaczony przez agencję LAGUNA.

KASA JACHTOWA

Przed rozpoczęciem rejsu, załoga wytypuje skarbnika, odpowiadającego za kasę jachtową. Wysokość składki do kasy jachtowej uzgadniana jest przez załogę. Orientacyjna wielkość składki: 160 euro/os/tydz.
Z kasy jachtowej pokrywane są wydatki: prowiant, paliwo, porty, kotwicowiska, taksa klimatyczna, sprzątanie końcowe.
Posiłki w restauracjach i knajpkach na lądzie, oraz zakup alkoholi (pow 20%) – opłacane są indywidualnie przez uczestników rejsu.
Kapitan nie bierze udziału w składce do kasy jachtowej.
Podana wysokość składki do kasy jachtowej jest orientacyjna.

GWARANCJA REJSU

Potwierdzona przez firmę Laguna  rezerwacja, nie może zostać odwołana przez Lagunę.
Laguna ma prawo zorganizowania zakontraktowanego rejsu we współpracy z innymi operatorami, co nie będzie miało wpływu na cenę rejsu.

ZAOKRĘTOWANIE

Miejsca na jachcie zostaną przekazane uczestnikowi rejsu w dniu i miejscu wskazanym w umowie lub potwierdzeniu rezerwacji.
O podziale miejsc na jachcie decyduje załoga w porozumieniu z Kapitanem. W wyjątkowych przypadkach podział miejsc odbywa się na podstawie losowania, przy czym kabiny jednopoziomowe przydzielane są w pierwszej kolejności parom zgłoszonym na rejs.
W przypadkach losowych, gdy jacht przeznaczonego do zrealizowania rejsu, zostanie uszkodzony lub jest niesprawny, Laguna zobowiązana jest zapewnić inny jacht o podobnej lub lepszej charakterystyce.

KAUCJA

Za szkody wynikające z normalnej, żeglarskiej eksploatacji jachtu odpowiada Kapitan.
Uczestnicy rejsu zobowiązani są do pokrycia szkód wynikających z ich winy, przez co rozumie się:

 • lekceważenie poleceń skippera, prowadząca do powstania szkody na jachcie.
 • działania złośliwe, prowadząca do powstania szkody na jachcie.
 • niefrasobliwości, prowadząca do powstania szkody na jachcie.
 • niestaranność, prowadząca do powstania szkody na jachcie.

Odpowiedzialność załogi z powyższych przyczyn ograniczona jest do wysokości kaucji.

UBEZPIECZENIA

Jacht  ubezpieczony w zakresie OC , CASCO.
W przypadku większych awarii, jak również z udziałem innych jednostek, skipper jest zobowiązany zgłosić zdarzenie do najbliższego Kapitanatu oraz u Armatora ,  spisać protokół dla towarzystwa ubezpieczeniowego.
Uczestnicy rejsu zobowiązani są posiadać karty NFZ (ECUZ) lub indywidualnie ubezpieczenie turystyczne (KL,NNW)

ZOBOWIĄZANIA ZAŁOGI

Załoga zobowiązana jest wykonywać wszelkie polecenia Kapitana związane z żeglugą i bezpieczeństwem załogi i jachtu.
Załoga zobowiązana jest zapewnić Kapitanowi posiłki.
W przypadku gdy załoga zaplanuje posiłek na lądzie, rachunek Kapitana pokrywany jest z kasy jachtowej. Kapitan nie uczestniczy w składce do kasy jachtowej.

ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE

Żegluga odbywa się wyłącznie po wodach terytorialnych. Skipper zobowiązany jest nie wychodzić jachtem z portu, jeżeli siła wiatru wynosi lub jest zapowiedziana na 7 lub więcej stopni w skali Beauforta lub jeżeli jacht, jego osprzęt albo wyposażenie wpływające na bezpieczeństwo żeglugi jest niesprawne.
Skipper może też podjąć decyzję o pozostaniu w porcie jeśli okoliczność wpływające na bezpieczeństwo żeglugi są niesprzyjające.
W przypadku, gdy w załodze znajdzie się osoba nie podporządkowująca się poleceniom Kapitana, co wpływa na bezpieczeństwo rejsu, Kapitan ma prawo usunąć takiego załoganta z jachtu. Decyzja o wydaleniu załoganta musi być udokumentowana pisemnym uzasadnieniem Kapitana i zaakceptowana przez minimum 50% składu załogi.
Wydalony z jachtu załogant nie ma prawa żądać rekompensaty pieniężnej z tego tytułu. Dotyczy to zarówno opłaty za rejs, jak i składki do kasy jachtowej.
W przypadku awarii jachtu lub osprzętu, skipper jest zobowiązany natychmiast powiadomić Armatora., który jest zobowiązany usunąć awarię w ciągu 24 godzin lub zapewnić inny jacht o podobnej lub lepszej charakterystyce. Z tytułu oczekiwania na nowy jacht (do 24 godzin), uczestnicy rejsu nie mają prawa domagać się odszkodowania.

WARUNKI REZYGNACJI

W przypadku rezygnacji, Uczestnik  może przenieść zobowiązania na osobę trzecią, jeśli jednocześnie osoba ta przejmie wszystkie uzgodnione zobowiązania.
Jeśli Uczestnik zrezygnuje z rejsu, oraz nie przeniesie swych uprawnień na inną osobę, koszty rezygnacji będą potrącone z wpłaconych kwot jak następuje:

 • 30% ceny rejsu – rezygnacja na 60 i więcej dni przed uzgodnionym terminem
 • 50% ceny rejsu – rezygnacja na 30 do 59 dni przed uzgodnionym terminem
 • 100% ceny rejsu – rezygnacja na mniej niż 30 dni przed uzgodnionym terminem

Cena rejsu – całkowity koszt rejsu (bez składki do kasy jachtowej), zgodnie z potwierdzeniem rezerwacji

SPORY

Spory pomiędzy Uczestnikiem  a agencją „Laguną – Krzysztof Zaręba”,  rozpatrywane będą przez odpowiednie sądy właściwe ze względu na siedzibę firmy Laguna.