Ogólne warunki udziału w rejsie

DOBÓR JACHTU

Jachty dobierane są samodzielnie przez LAGUNĘ, zależnie od ilości zgłoszonych uczestników.
LAGUNA gwarantuje jachty posiadające koncesje czarterowe, z aktualnymi badaniami technicznymi i opłaconą polisą (OC,CASCO).
LAGUNA opłaca kaucję za jacht, co stanowi gwarancję starannego doboru jachtów na rejsy żeglarskie.
Wszystkie rejsy rozpoczynają się i kończą w portach na terenie Dalmacji, w zakresie od Zadaru do Splitu”.
Informacja o wyborze jachtu i porcie zaokrętowania, przekazywana jest uczestnikom rejsu najpóźniej na 7 dni przed datą zaokrętowania.

OPŁATA ZA MIEJSCE NA JACHCIE

Opłata za wynajęcie miejsc na jachcie obejmuje usługę zgodnie z terminem w potwierdzeniu rezerwacji. Usługa nie obejmuje kosztów prowiantu, zużytego paliwa, opłat turystycznych, opłat portowych, ubezpieczenia kaucji (o ile w potwierdzeniu rezerwacji nie wpisano zwolnienia z opłacania kaucji) .
Jacht będzie przekazany  sprawny technicznie, posprzątany z pełnymi zbiornikami wody i paliwa.
Jacht poprowadzi skipper z odpowiednimi kwalifikacjami, wyznaczony przez LAGUNA.

GWARANCJA REJSU

Potwierdzona przez firmę Laguna  rezerwacja, nie może zostać odwołana. Laguna ma prawo zorganizowania zakontraktowanego rejsu we współpracy z innymi operatorami, co nie będzie miało wpływu na cenę rejsu.

ZAOKRĘTOWANIE

Miejsca na jachcie zostaną przekazane uczestnikowi rejsu w dniu i miejscu wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji.
O podziale miejsc na jachcie decyduje załoga w porozumieniu ze skipperem. W wyjątkowych przypadkach podział miejsc odbywa się na podstawie losowania, przy czym zgłoszone na rejs pary, losowane są wspólnie.
W przypadkach losowych, gdy jacht przeznaczonego do zrealizowania rejsu, zostanie uszkodzony lub jest niesprawny, Laguna zobowiązana jest zapewnić inny jacht o podobnej lub lepszej charakterystyce.

KAUCJA

W rejsach żeglarskich nie pobieramy od załogi składek na opłacenie kaucji za jacht.
Za szkody wynikające z normalnej, żeglarskiej eksploatacji jachtu odpowiada skipper (Kapitan).
Uczestnicy rejsu zobowiązani są do pokrycia szkód wynikających z nie wykonywania poleceń skippera, złośliwych działań lub niefrasobliwości, pomimo, że nie wpłacali kaucji.

UBEZPIECZENIA

Jacht  ubezpieczony w zakresie OC , CASCO.
W przypadku większych awarii, jak również z udziałem innych jednostek, skipper jest zobowiązany zgłosić zdarzenie do najbliższego Kapitanatu oraz u Armatora ,  spisać protokół dla towarzystwa ubezpieczeniowego.
Uczestnicy rejsu zobowiązani są posiadać karty NFZ (ECUZ) lub indywidualnie wykupione ubezpieczenie turystyczne (KL,NNW)

ZOBOWIĄZANIA ZAŁOGI

Załoga zobowiązana jest wykonywać wszelkie polecenia Kapitana związane z żeglugą i bezpieczeństwem załogi i jachtu.
Załoga zobowiązana jest zapewnić Kapitanowi posiłki.
W przypadku gdy załoga zaplanuje posiłek na lądzie, rachunek Kapitana pokrywany jest z kasy jachtowej. Kapitan nie uczestniczy w składce do kasy jachtowej.

KASA JACHTOWA

Przed rozpoczęciem rejsu, załoga wytypuje skarbnika odpowiadającego za kasę jachtową. Składka do kasy jachtowej  wynosi ok. 160 euro / os..  Z kasy jachtowej pokrywane są wydatki: prowiant, paliwo, porty, kotwicowiska, taksa klimatyczna, ubezpieczenie kaucji (o ile dotyczy), sprzątanie końcowe…. Za rozliczenie kasy jachtowej odpowiada skarbnik. Podana wysokość składki do kasy jachtowej jest orientacyjna, sposób wydatkowania kasy jachtowej zależy od wspólnej decyzji załogi.
Kapitan  nie składa się do kasy jachtowej i pozostaje na utrzymaniu załogi.
Wszelkie opłaty bazy, obciążające skippera (Kapitana), pokrywane są z kasy jachtowej.
Z kasy jachtowej pokrywane są też koszty ogólne wspólnie realizowanego programu rejsu: bilety wstępu, koszty wynajmu, koszty uczestnictwa …

ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE

Żegluga odbywa się wyłącznie po wodach terytorialnych. Skipper zobowiązany jest nie wychodzić jachtem z portu, jeżeli siła wiatru wynosi lub jest zapowiedziana na 7 lub więcej stopni w skali Beauforta lub jeżeli jacht, jego osprzęt albo wyposażenie wpływające na bezpieczeństwo żeglugi jest niesprawne.
Skipper może też podjąć decyzję o pozostaniu w porcie jeśli okoliczność wpływające na bezpieczeństwo żeglugi są niesprzyjające.
W przypadku, gdy w załodze znajdzie się osoba nie podporządkowująca się poleceniom Kapitana, co wpływa na bezpieczeństwo rejsu, Kapitan ma prawo usunąć takiego załoganta z jachtu. Decyzja o wydaleniu załoganta musi być udokumentowana pisemnym uzasadnieniem Kapitana i zaakceptowana przez minimum 50% składu załogi.
Wydalony z jachtu załogant nie ma prawa żądać rekompensaty pieniężnej z tego tytułu. Dotyczy to zarówno opłaty za rejs, jak i składki do kasy jachtowej.
W przypadku awarii jachtu lub osprzętu, skipper jest zobowiązany natychmiast powiadomić Armatora., który jest zobowiązany usunąć awarię w ciągu 24 godzin lub zapewnić inny jacht o podobnej lub lepszej charakterystyce. Z tytułu oczekiwania na nowy jacht (do 24 godzin), uczestnicy rejsu nie mają prawa domagać się odszkodowania.

WARUNKI REZYGNACJI

W przypadku rezygnacji z rejsu, uczestnik rejsu może przenieść zobowiązania uczestnictwa w rejsie na osobę trzecią, jeśli jednocześnie osoba ta przejmie wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
Jeśli uczestnik rejsu zrezygnuje z uczestnictwa w rejsie oraz nie przeniesie swych uprawnień na inną osobę, lub nie zdecyduje się na zmianę terminu,, koszty rezygnacji będą potrącone z wpłaconych kwot w następujący sposób:

  • 30% opłaty rezerwacyjnej, przy rezygnacji zgłoszonej więcej niż 60 dni przed rozpoczęciem rejsu
  • 40 % opłaty rezerwacyjnej, przy rezygnacji zgłoszonej od 50 do 60 dni przed rozpoczęciem rejsu.
  • 50 % opłaty rezerwacyjnej, przy rezygnacji zgłoszonej od 40 do 49 dni przed rozpoczęciem rejsu.
  • 100 % opłaty rezerwacyjnej, przy rezygnacji od 30 do 39 dni przed rozpoczęciem rejsu.
  • 100 % ceny rejsu, przy rezerwacji na mniej niż 29 dni przed zaplanowanym terminem rejsu.

Opłata rezerwacyjna – całkowity koszt rejsu (bez składki do kasy jachtowej), zgodnie z potwierdzeniem rezerwacji

SPORY

Wszelkie spory wynikłe między uczestnikiem rejsu a firma LAGUNA rozpatrywane są przez odpowiednie sądy właściwe ze względu na siedzibę firmy LAGUNA.

Ogólne warunki udziału w rejsie

DOBÓR JACHTU

Jachty dobierane są samodzielnie przez LAGUNĘ, zależnie od ilości zgłoszonych uczestników.
LAGUNA gwarantuje jachty posiadające koncesje czarterowe, z aktualnymi badaniami technicznymi i opłaconą polisą (OC,CASCO).
LAGUNA opłaca kaucję za jacht, co stanowi gwarancję starannego doboru jachtów na rejsy żeglarskie.
Wszystkie rejsy rozpoczynają się i kończą w portach na terenie Dalmacji, w zakresie od Zadaru do Splitu”.
Informacja o wyborze jachtu i porcie zaokrętowania, przekazywana jest uczestnikom rejsu najpóźniej na 7 dni przed datą zaokrętowania.

OPŁATA ZA MIEJSCE NA JACHCIE

Opłata za wynajęcie miejsc na jachcie obejmuje usługę zgodnie z terminem w potwierdzeniu rezerwacji. Usługa nie obejmuje kosztów prowiantu, zużytego paliwa, opłat turystycznych, opłat portowych, ubezpieczenia kaucji (o ile w potwierdzeniu rezerwacji nie wpisano zwolnienia z opłacania kaucji) .
Jacht będzie przekazany  sprawny technicznie, posprzątany z pełnymi zbiornikami wody i paliwa.
Jacht poprowadzi skipper z odpowiednimi kwalifikacjami, wyznaczony przez LAGUNA.

GWARANCJA REJSU

Potwierdzona przez firmę Laguna  rezerwacja, nie może zostać odwołana. Laguna ma prawo zorganizowania zakontraktowanego rejsu we współpracy z innymi operatorami, co nie będzie miało wpływu na cenę rejsu.

ZAOKRĘTOWANIE

Miejsca na jachcie zostaną przekazane uczestnikowi rejsu w dniu i miejscu wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji.
O podziale miejsc na jachcie decyduje załoga w porozumieniu ze skipperem. W wyjątkowych przypadkach podział miejsc odbywa się na podstawie losowania, przy czym zgłoszone na rejs pary, losowane są wspólnie.
W przypadkach losowych, gdy jacht przeznaczonego do zrealizowania rejsu, zostanie uszkodzony lub jest niesprawny, Laguna zobowiązana jest zapewnić inny jacht o podobnej lub lepszej charakterystyce.

KAUCJA

W rejsach żeglarskich nie pobieramy od załogi składek na opłacenie kaucji za jacht.
Za szkody wynikające z normalnej, żeglarskiej eksploatacji jachtu odpowiada skipper (Kapitan).
Uczestnicy rejsu zobowiązani są do pokrycia szkód wynikających z nie wykonywania poleceń skippera, złośliwych działań lub niefrasobliwości, pomimo, że nie wpłacali kaucji.

UBEZPIECZENIA

Jacht  ubezpieczony w zakresie OC , CASCO.
W przypadku większych awarii, jak również z udziałem innych jednostek, skipper jest zobowiązany zgłosić zdarzenie do najbliższego Kapitanatu oraz u Armatora ,  spisać protokół dla towarzystwa ubezpieczeniowego.
Uczestnicy rejsu zobowiązani są posiadać karty NFZ (ECUZ) lub indywidualnie wykupione ubezpieczenie turystyczne (KL,NNW)

ZOBOWIĄZANIA ZAŁOGI

Załoga zobowiązana jest wykonywać wszelkie polecenia Kapitana związane z żeglugą i bezpieczeństwem załogi i jachtu.
Załoga zobowiązana jest zapewnić Kapitanowi posiłki.
W przypadku gdy załoga zaplanuje posiłek na lądzie, rachunek Kapitana pokrywany jest z kasy jachtowej. Kapitan nie uczestniczy w składce do kasy jachtowej.

KASA JACHTOWA

Przed rozpoczęciem rejsu, załoga wytypuje skarbnika odpowiadającego za kasę jachtową. Składka do kasy jachtowej  wynosi ok. 160 euro / os..  Z kasy jachtowej pokrywane są wydatki: prowiant, paliwo, porty, kotwicowiska, taksa klimatyczna, ubezpieczenie kaucji (o ile dotyczy), sprzątanie końcowe…. Za rozliczenie kasy jachtowej odpowiada skarbnik. Podana wysokość składki do kasy jachtowej jest orientacyjna, sposób wydatkowania kasy jachtowej zależy od wspólnej decyzji załogi.
Kapitan  nie składa się do kasy jachtowej i pozostaje na utrzymaniu załogi.
Wszelkie opłaty bazy, obciążające skippera (Kapitana), pokrywane są z kasy jachtowej.
Z kasy jachtowej pokrywane są też koszty ogólne wspólnie realizowanego programu rejsu: bilety wstępu, koszty wynajmu, koszty uczestnictwa …

ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE

Żegluga odbywa się wyłącznie po wodach terytorialnych. Skipper zobowiązany jest nie wychodzić jachtem z portu, jeżeli siła wiatru wynosi lub jest zapowiedziana na 7 lub więcej stopni w skali Beauforta lub jeżeli jacht, jego osprzęt albo wyposażenie wpływające na bezpieczeństwo żeglugi jest niesprawne.
Skipper może też podjąć decyzję o pozostaniu w porcie jeśli okoliczność wpływające na bezpieczeństwo żeglugi są niesprzyjające.
W przypadku, gdy w załodze znajdzie się osoba nie podporządkowująca się poleceniom Kapitana, co wpływa na bezpieczeństwo rejsu, Kapitan ma prawo usunąć takiego załoganta z jachtu. Decyzja o wydaleniu załoganta musi być udokumentowana pisemnym uzasadnieniem Kapitana i zaakceptowana przez minimum 50% składu załogi.
Wydalony z jachtu załogant nie ma prawa żądać rekompensaty pieniężnej z tego tytułu. Dotyczy to zarówno opłaty za rejs, jak i składki do kasy jachtowej.
W przypadku awarii jachtu lub osprzętu, skipper jest zobowiązany natychmiast powiadomić Armatora., który jest zobowiązany usunąć awarię w ciągu 24 godzin lub zapewnić inny jacht o podobnej lub lepszej charakterystyce. Z tytułu oczekiwania na nowy jacht (do 24 godzin), uczestnicy rejsu nie mają prawa domagać się odszkodowania.

WARUNKI REZYGNACJI

W przypadku rezygnacji z rejsu, uczestnik rejsu może przenieść zobowiązania uczestnictwa w rejsie na osobę trzecią, jeśli jednocześnie osoba ta przejmie wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
Jeśli uczestnik rejsu zrezygnuje z uczestnictwa w rejsie oraz nie przeniesie swych uprawnień na inną osobę, lub nie zdecyduje się na zmianę terminu,, koszty rezygnacji będą potrącone z wpłaconych kwot w następujący sposób:

  • 30% opłaty rezerwacyjnej, przy rezygnacji zgłoszonej więcej niż 60 dni przed rozpoczęciem rejsu
  • 40 % opłaty rezerwacyjnej, przy rezygnacji zgłoszonej od 50 do 60 dni przed rozpoczęciem rejsu.
  • 50 % opłaty rezerwacyjnej, przy rezygnacji zgłoszonej od 40 do 49 dni przed rozpoczęciem rejsu.
  • 100 % opłaty rezerwacyjnej, przy rezygnacji od 30 do 39 dni przed rozpoczęciem rejsu.
  • 100 % ceny rejsu, przy rezerwacji na mniej niż 29 dni przed zaplanowanym terminem rejsu.

Opłata rezerwacyjna – całkowity koszt rejsu (bez składki do kasy jachtowej), zgodnie z potwierdzeniem rezerwacji

SPORY

Wszelkie spory wynikłe między uczestnikiem rejsu a firma LAGUNA rozpatrywane są przez odpowiednie sądy właściwe ze względu na siedzibę firmy LAGUNA.