Ogólne warunki czarteru

ZAKRES STOSOWANIA

Agencja „Laguna Krzysztof Zaręba” oferuje jachty swoich Partnerów, które proponuje klientom z zastosowaniem wszystkich zniżek i promocji armatorów, obowiązujących w chwili sporządzania oferty.
Dla czarterowanych jachtów zastosowanie mają OGÓLNE WARUNKI CZARTERU oraz szczególne przepisy lokalne, właściwe dla firm czarterowych dysponujących prawami do czarterowania kontraktowanych za naszym pośrednictwem jachtów.
Uzupełnieniem „armatorskich” OGÓLNYCH WARUNKÓW CZARTERU, o których tu mowa, są zapisy:

OPŁATA CZARTEROWA

Opłata za wynajęcie jachtu obejmuje usługę zgodnie z terminem w umowie / potwierdzeniu rezerwacji jachtu.
Usługa nie obejmuje kosztów zużytego paliwa, opłat turystycznych, opłat portowych.
Jacht będzie przekazany czarterującemu sprawny technicznie, posprzątany z pełnymi zbiornikami wody i paliwa.
Czarterujący zobowiązany jest zwrócić jacht w tym samym stanie technicznym z pełnymi zbiornikami paliwa.

PRZEKAZANIE JACHTU

Jacht zostanie przekazany do dyspozycji Czarterującemu w dniu i miejscu i czasie wskazanym w umowie / potwierdzeniu rezerwacji.
Jeśli zakontraktowany jacht nie zostanie dostarczony do dyspozycji Czarterującego w umówionym miejscu i czasie z powodu działania sił wyższych, lub z powodu działania osób trzecich, Armator jest zobowiązany zapewnić inny jacht o podobnej lub lepszej charakterystyce. Zapewnienie nowej jednostki powinno nastąpić bezzwłocznie, z uwzględnieniem charakteru zaistniałych okoliczności.
W chwili przejęcia jachtu, Czarterujący jest obowiązany sprawdzić i uważnie zbadać stan techniczny jachtu i sprzętu zgodnie z listą inwentarzową.

KAUCJA

Przed rozpoczęciem rejsu, Czarterujący zobowiązany jest do wpłaty w biurze Armatora kaucji w kwocie podanej w umowie / potwierdzeniu rezerwacji.
Kaucja jest zabezpieczeniem na pokrycie roszczeń Armatora wynikających z uszkodzeń jachtu oraz jego osprzętu (wyposażenia), powstałych z winy Czarterującego. Czarterujący, odpowiada do wysokości kaucji.
Szkody przekraczające wartość kaucji pokrywane są z ubezpieczenia jachtu.
Kaucja może być zdeponowana gotówką (w walucie akceptowalnej przez armatora), lub kartą kredytową.
Po wcześniejszym uzgodnieniu, o ile w ofercie armatora jest taka usługa, istnieje możliwość skorzystania z ubezpieczenia kaucji. Kaucję można też ubezpieczyć w firmie „zewnętrznej”, np. Pantaenius
Po zwrocie jachtu w umówionym miejscu i czasie, w przypadku gdy jacht zwracany jest w nie pogorszonym stanie,  kaucja zostanie zwrócona bez potrąceń.
W przypadku zabezpieczenia kaucji kartą kredytową, odblokowanie zablokowanych na karcie środków, z powodu procedur bankowych, może trwać ok. 10 dni.

UBEZPIECZENIA

Jacht  jest ubezpieczony w zakresie CASCO z franszyzą w wysokości równej kaucji.
Ubezpieczenie obejmuje ryzyko manewrów w porcie, kolizje, odpowiedzialności pasażerów i kąpiących.
W przypadku większych awarii, Czarterujący jest zobowiązany zgłosić zdarzenie do Armatora,  spisać protokół dla towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeśli Czarterujący nie wypełni swych zobowiązań, mogą zostać naliczone pełne koszty wynikające ze szkody.
Uszkodzenie silnika wynikające z jego niewłaściwej eksploatacji nie są objęte ubezpieczeniem.

ZOBOWIĄZANIA ARMATORA W PRZYPADKU AWARII JACHTU

W przypadku awarii nie będącej wynikiem błędu Czarterującego, Armator zobowiązany jest, po uzyskaniu informacji o awarii, do jej usunięcia. Na usunięcie awarii Armator ma 24 godziny. Z tego tytułu (oczekiwanie na usunięcie awarii do 24 godzin), uczestnicy rejsu nie mają prawa domagać się odszkodowania.
Jeśli awaria nie zostanie usunięta w tym czasie, Armator zobowiązany jest zapewnić Czarterującemu inny jacht o porównywalnych parametrach.

ZOBOWIĄZANIA CZARTERUJĄCEGO

Bez zgody Armatora, Czarterujący nie może wypływać poza obszar wód terytorialnych.
Czarterujący pokrywa wszelkie koszty poniesione przez Armatora, wynikające z opóźnionego wyokrętowania, w tym również spowodowanego przez złą pogodę.
Czarterujący zobowiązany jest nie wychodzić jachtem z portu lub, będąc na morzu, zastosować stosowne działania zmierzające do zapewnienie bezpieczeństwa jachtu i załogi, jeżeli siła wiatru wynosi lub jest zapowiedziana na 7 lub więcej stopni w skali Beauforta, lub jeżeli jacht, jego osprzęt albo wyposażenie wpływające na bezpieczeństwo żeglugi jest niesprawne.
Skład załogi na jachcie musi odpowiadać liście załogi. Czarterujący zadba, by w załodze były osoby (osoba) z odpowiednimi uprawnieniami, wymaganymi na zakontraktowanym jachcie i akwenie.
W przypadku awarii jachtu lub osprzętu, skipper jest zobowiązany natychmiast powiadomić Armatora.

WARUNKI REZYGNACJI

W przypadku rezygnacji, Czarterujący może przenieść zobowiązania czarterowe na osobę trzecią, jeśli jednocześnie osoba ta przejmie wszystkie uzgodnione zobowiązania.
Jeśli Czarterujący zrezygnuje z czarteru, oraz nie przeniesie swych uprawnień na inną osobę, koszty rezygnacji będą potrącone z wpłaconych kwot zgodnie z warunkami rezygnacji Armatora.

SPORY

Wszelkie spory pomiędzy Czarterującym, a  Armatorem rozpatrywane będą przez odpowiednie sądy właściwe ze względu na siedzibę Armatora.
Spory pomiędzy Czarterującym a agencją „Laguną Krzysztof Zaręba”,  rozpatrywane będą przez odpowiednie sądy właściwe ze względu na siedzibę firmy Laguna.

Ogólne warunki czarteru

ZAKRES STOSOWANIA

Agencja „Laguna Krzysztof Zaręba” oferuje jachty swoich Partnerów, które proponuje klientom z zastosowaniem wszystkich zniżek i promocji armatorów, obowiązujących w chwili sporządzania oferty.
Dla czarterowanych jachtów zastosowanie mają OGÓLNE WARUNKI CZARTERU oraz szczególne przepisy lokalne, właściwe dla firm czarterowych dysponujących prawami do czarterowania kontraktowanych za naszym pośrednictwem jachtów.
Uzupełnieniem „armatorskich” OGÓLNYCH WARUNKÓW CZARTERU, o których tu mowa, są zapisy:

OPŁATA CZARTEROWA

Opłata za wynajęcie jachtu obejmuje usługę zgodnie z terminem w umowie / potwierdzeniu rezerwacji jachtu.
Usługa nie obejmuje kosztów zużytego paliwa, opłat turystycznych, opłat portowych.
Jacht będzie przekazany czarterującemu sprawny technicznie, posprzątany z pełnymi zbiornikami wody i paliwa.
Czarterujący zobowiązany jest zwrócić jacht w tym samym stanie technicznym z pełnymi zbiornikami paliwa.

PRZEKAZANIE JACHTU

Jacht zostanie przekazany do dyspozycji Czarterującemu w dniu i miejscu i czasie wskazanym w umowie / potwierdzeniu rezerwacji.
Jeśli zakontraktowany jacht nie zostanie dostarczony do dyspozycji Czarterującego w umówionym miejscu i czasie z powodu działania sił wyższych, lub z powodu działania osób trzecich, Armator jest zobowiązany zapewnić inny jacht o podobnej lub lepszej charakterystyce. Zapewnienie nowej jednostki powinno nastąpić bezzwłocznie, z uwzględnieniem charakteru zaistniałych okoliczności.
W chwili przejęcia jachtu, Czarterujący jest obowiązany sprawdzić i uważnie zbadać stan techniczny jachtu i sprzętu zgodnie z listą inwentarzową.

KAUCJA

Przed rozpoczęciem rejsu, Czarterujący zobowiązany jest do wpłaty w biurze Armatora kaucji w kwocie podanej w umowie / potwierdzeniu rezerwacji.
Kaucja jest zabezpieczeniem na pokrycie roszczeń Armatora wynikających z uszkodzeń jachtu oraz jego osprzętu (wyposażenia), powstałych z winy Czarterującego. Czarterujący, odpowiada do wysokości kaucji.
Szkody przekraczające wartość kaucji pokrywane są z ubezpieczenia jachtu.
Kaucja może być zdeponowana gotówką (w walucie akceptowalnej przez armatora), lub kartą kredytową.
Po wcześniejszym uzgodnieniu, o ile w ofercie armatora jest taka usługa, istnieje możliwość skorzystania z ubezpieczenia kaucji. Kaucję można też ubezpieczyć w firmie „zewnętrznej”, np. Pantaenius
Po zwrocie jachtu w umówionym miejscu i czasie, w przypadku gdy jacht zwracany jest w nie pogorszonym stanie,  kaucja zostanie zwrócona bez potrąceń.
W przypadku zabezpieczenia kaucji kartą kredytową, odblokowanie zablokowanych na karcie środków, z powodu procedur bankowych, może trwać ok. 10 dni.

UBEZPIECZENIA

Jacht  jest ubezpieczony w zakresie CASCO z franszyzą w wysokości równej kaucji.
Ubezpieczenie obejmuje ryzyko manewrów w porcie, kolizje, odpowiedzialności pasażerów i kąpiących.
W przypadku większych awarii, Czarterujący jest zobowiązany zgłosić zdarzenie do Armatora,  spisać protokół dla towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeśli Czarterujący nie wypełni swych zobowiązań, mogą zostać naliczone pełne koszty wynikające ze szkody.
Uszkodzenie silnika wynikające z jego niewłaściwej eksploatacji nie są objęte ubezpieczeniem.

ZOBOWIĄZANIA ARMATORA W PRZYPADKU AWARII JACHTU

W przypadku awarii nie będącej wynikiem błędu Czarterującego, Armator zobowiązany jest, po uzyskaniu informacji o awarii, do jej usunięcia. Na usunięcie awarii Armator ma 24 godziny. Z tego tytułu (oczekiwanie na usunięcie awarii do 24 godzin), uczestnicy rejsu nie mają prawa domagać się odszkodowania.
Jeśli awaria nie zostanie usunięta w tym czasie, Armator zobowiązany jest zapewnić Czarterującemu inny jacht o porównywalnych parametrach.

ZOBOWIĄZANIA CZARTERUJĄCEGO

Bez zgody Armatora, Czarterujący nie może wypływać poza obszar wód terytorialnych.
Czarterujący pokrywa wszelkie koszty poniesione przez Armatora, wynikające z opóźnionego wyokrętowania, w tym również spowodowanego przez złą pogodę.
Czarterujący zobowiązany jest nie wychodzić jachtem z portu lub, będąc na morzu, zastosować stosowne działania zmierzające do zapewnienie bezpieczeństwa jachtu i załogi, jeżeli siła wiatru wynosi lub jest zapowiedziana na 7 lub więcej stopni w skali Beauforta, lub jeżeli jacht, jego osprzęt albo wyposażenie wpływające na bezpieczeństwo żeglugi jest niesprawne.
Skład załogi na jachcie musi odpowiadać liście załogi. Czarterujący zadba, by w załodze były osoby (osoba) z odpowiednimi uprawnieniami, wymaganymi na zakontraktowanym jachcie i akwenie.
W przypadku awarii jachtu lub osprzętu, skipper jest zobowiązany natychmiast powiadomić Armatora.

WARUNKI REZYGNACJI

W przypadku rezygnacji, Czarterujący może przenieść zobowiązania czarterowe na osobę trzecią, jeśli jednocześnie osoba ta przejmie wszystkie uzgodnione zobowiązania.
Jeśli Czarterujący zrezygnuje z czarteru, oraz nie przeniesie swych uprawnień na inną osobę, koszty rezygnacji będą potrącone z wpłaconych kwot zgodnie z warunkami rezygnacji Armatora.

SPORY

Wszelkie spory pomiędzy Czarterującym, a  Armatorem rozpatrywane będą przez odpowiednie sądy właściwe ze względu na siedzibę Armatora.
Spory pomiędzy Czarterującym a agencją „Laguną Krzysztof Zaręba”,  rozpatrywane będą przez odpowiednie sądy właściwe ze względu na siedzibę firmy Laguna.