Ogólne warunki czarteru

ZAKRES STOSOWANIA

„OGÓLNE WARUNKI CZARTERU”, prezentowane poniżej mają zastosowanie, o ile armator czarterowanego jachtu nie zastosuje własnych „WARUNKÓW OGÓLNYCH”.
Zapisy zawarte w dokumencie armatora jachtu, są nadrzędne i decydujące.

OPŁATA CZARTEROWA

Opłata za wynajęcie jachtu obejmuje usługę zgodnie z terminem w umowie lub w potwierdzeniu rezerwacji jachtu. Usługa nie obejmuje kosztów zużytego paliwa, opłat turystycznych, opłat portowych. Jacht będzie przekazany czarterującemu sprawny technicznie, posprzątany z pełnymi zbiornikami wody i paliwa. Czarterujący zobowiązany jest zwrócić jacht w tym samym stanie technicznym z pełnymi zbiornikami paliwa.

PRZEKAZANIE JACHTU

Jacht zostanie przekazany do dyspozycji Czarterującemu w dniu i miejscu wskazanym w umowie, lub w potwierdzeniu rezerwacji jachtu. Jeśli zarezerwowany jacht nie zostanie dostarczony do dyspozycji Czarterującemu w umówionym miejscu i czasie z powodu działania sił wyższych, lub z powodu działania osób trzecich, Armator jest zobowiązany zapewnić inny jacht o podobnej lub lepszej charakterystyce.
W chwili przejęcia jachtu, Czarterujący jest obowiązany sprawdzić i uważnie zbadać stan techniczny jachtu i sprzętu zgodnie z listą inwentarzową.

KAUCJA

Przed rozpoczęciem rejsu, Czarterujący zobowiązany jest do wpłaty w biurze Armatora kaucji w kwocie podanej w umowie. Kaucja jest zabezpieczeniem na pokrycie w całości lub w części roszczeń Armatora wynikających z jakichkolwiek strat lub zniszczeń jachtu oraz jego osprzętu (wyposażenie),wynikających z winy Czarterującego. Czarterujący, spełniający warunki dobrej praktyki morskiej, odpowiada tylko do wysokości kaucji. Szkody przekraczające wartość kaucji pokrywane są z ubezpieczenia jachtu. Kaucja może być zdeponowana gotówką (w walucie akceptowalnej przez armatora), lub kartą kredytową. Po wcześniejszym uzgodnieniu, o ile w ofercie armatora jest taka usługa, istnieje możliwość bezzwrotnego ubezpieczenia kaucji. Kaucję można też ubezpieczyć w firmie „zewnętrznej”, np. YachtPool, Pantenius ….
Po zwrocie jachtu w umówionym miejscu i czasie, w przypadku gdy jacht zwracany jest w nie pogorszonym stanie,  kaucja zwrotna zostanie zwrócona natychmiast i bez potrąceń. W przypadku zabezpieczenia kaucji kartą kredytową, odblokowanie zablokowanych na karcie środków, z powodu procedur bankowych, trwa ok. 10 dni.

UBEZPIECZENIA

Jacht  jest ubezpieczony w zakresie OC , CASCO z franszyzą w wysokości równej kaucji. Ubezpieczenie obejmuje ryzyko manewrów w porcie, kolizje, odpowiedzialności pasażerów i kąpiących. W przypadku większych awarii, Czarterujący jest zobowiązany zgłosić zdarzenie do Armatora,  spisać protokół dla towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeśli Czarterujący nie wypełni swych zobowiązań, mogą zostać naliczone pełne koszty wynikające ze szkody.
Uszkodzenie silnika wynikające z jego nieumiejętnej eksploatacji nie są objęte ubezpieczeniem.

ZOBOWIĄZANIA ARMATORA W PRZYPADKU AWARII JACHTU

W przypadku awarii nie będącej wynikiem błędu czarterującego, Armator zobowiązany jest, po uzyskaniu informacji o awarii, do jej usunięcia. Na usunięcie awarii Armator ma 24 godziny. Jeśli awaria nie zostanie usunięta w tym czasie, Czarterującemu przysługuje nowy jacht o porównywalnych parametrach, lub odszkodowanie za niewykorzystany czarter.

ZOBOWIĄZANIA CZARTERUJĄCEGO

Bez zgody Armatora, Czarterujący nie może wypływać poza obszar wód terytorialnych.
Czarterujący pokrywa wszelkie koszty poniesione przez Armatora, wynikające z opóźnionego wyokrętowania, w tym również spowodowanego przez złą pogodę.
Czarterujący zobowiązany jest nie wychodzić jachtem z portu lub, będąc na morzu, zastosować stosowne działania zmierzające do zapewnienie bezpieczeństwa jachtu i załogi, jeżeli siła wiatru wynosi lub jest zapowiedziana na 7 lub więcej stopni w skali Beauforta, lub jeżeli jacht, jego osprzęt albo wyposażenie wpływające na bezpieczeństwo żeglugi jest niesprawne.
Skład załogi na jachcie musi odpowiadać liście załogi. Czarterujący zadba, by w załodze były osoby (osoba) z odpowiednimi uprawnieniami, wymaganymi na zakontraktowanym jachcie i akwenie.
W przypadku awarii jachtu lub osprzętu, skipper jest zobowiązany natychmiast powiadomić Armatora  który, o ile awaria nie wynika z błędu skippera,  zobowiązany jest  usunąć awarię w ciągu 24 godzin, lub zaproponować inny jacht o porównywalnych lub lepszych parametrach. Z tego tytułu (oczekiwanie na usunięcie awarii do 24 h), uczestnicy rejsu nie mają prawa domagać się odszkodowania.

WARUNKI REZYGNACJI

W przypadku rezygnacji z rejsu, Czarterujący może przenieść zobowiązania uczestnictwa w rejsie na osobę trzecią, jeśli jednocześnie osoba ta przejmie wszystkie wynikające z tej umowy zobowiązania.
Jeśli Czarterujący zrezygnuje z uczestnictwa w rejsie oraz nie przeniesie swych uprawnień na inną osobę, koszty rezygnacji będą potrącone z wpłaconych kwot w następujący sposób:

  • 30% opłaty rezerwacyjnej, przy rezygnacji zgłoszonej więcej niż 60 dni przed rozpoczęciem rejsu
  • 40 % opłaty rezerwacyjnej, przy rezygnacji zgłoszonej od 50 do 60 dni przed rozpoczęciem rejsu.
  • 50 % opłaty rezerwacyjnej, przy rezygnacji zgłoszonej od 40 do 49 dni przed rozpoczęciem rejsu.
  • 100 % opłaty rezerwacyjnej, przy rezygnacji od 30 do 39 dni przed rozpoczęciem rejsu.
  • 100 % ceny rejsu, przy rezerwacji na mniej niż 29 dni przed zaplanowanym terminem rejsu.

SPORY

Wszelkie spory pomiędzy Czarterującym a firmą wynajmującą jacht  rozpatrywane będą przez odpowiednie sądy właściwe ze względu na siedzibę firmy wynajmującej jacht.
Spory pomiędzy Czarterującym a Laguną rozpatrywane będą przez odpowiednie sądy właściwe ze względu na siedzibę firmy Laguna.

Ogólne warunki czarteru

ZAKRES STOSOWANIA

„OGÓLNE WARUNKI CZARTERU”, prezentowane poniżej mają zastosowanie, o ile armator czarterowanego jachtu nie zastosuje własnych „WARUNKÓW OGÓLNYCH”.
Zapisy zawarte w dokumencie armatora jachtu, są nadrzędne i decydujące.

OPŁATA CZARTEROWA

Opłata za wynajęcie jachtu obejmuje usługę zgodnie z terminem w umowie lub w potwierdzeniu rezerwacji jachtu. Usługa nie obejmuje kosztów zużytego paliwa, opłat turystycznych, opłat portowych. Jacht będzie przekazany czarterującemu sprawny technicznie, posprzątany z pełnymi zbiornikami wody i paliwa. Czarterujący zobowiązany jest zwrócić jacht w tym samym stanie technicznym z pełnymi zbiornikami paliwa.

PRZEKAZANIE JACHTU

Jacht zostanie przekazany do dyspozycji Czarterującemu w dniu i miejscu wskazanym w umowie, lub w potwierdzeniu rezerwacji jachtu. Jeśli zarezerwowany jacht nie zostanie dostarczony do dyspozycji Czarterującemu w umówionym miejscu i czasie z powodu działania sił wyższych, lub z powodu działania osób trzecich, Armator jest zobowiązany zapewnić inny jacht o podobnej lub lepszej charakterystyce.
W chwili przejęcia jachtu, Czarterujący jest obowiązany sprawdzić i uważnie zbadać stan techniczny jachtu i sprzętu zgodnie z listą inwentarzową.

KAUCJA

Przed rozpoczęciem rejsu, Czarterujący zobowiązany jest do wpłaty w biurze Armatora kaucji w kwocie podanej w umowie. Kaucja jest zabezpieczeniem na pokrycie w całości lub w części roszczeń Armatora wynikających z jakichkolwiek strat lub zniszczeń jachtu oraz jego osprzętu (wyposażenie),wynikających z winy Czarterującego. Czarterujący, spełniający warunki dobrej praktyki morskiej, odpowiada tylko do wysokości kaucji. Szkody przekraczające wartość kaucji pokrywane są z ubezpieczenia jachtu. Kaucja może być zdeponowana gotówką (w walucie akceptowalnej przez armatora), lub kartą kredytową. Po wcześniejszym uzgodnieniu, o ile w ofercie armatora jest taka usługa, istnieje możliwość bezzwrotnego ubezpieczenia kaucji. Kaucję można też ubezpieczyć w firmie „zewnętrznej”, np. YachtPool, Pantenius ….
Po zwrocie jachtu w umówionym miejscu i czasie, w przypadku gdy jacht zwracany jest w nie pogorszonym stanie,  kaucja zwrotna zostanie zwrócona natychmiast i bez potrąceń. W przypadku zabezpieczenia kaucji kartą kredytową, odblokowanie zablokowanych na karcie środków, z powodu procedur bankowych, trwa ok. 10 dni.

UBEZPIECZENIA

Jacht  jest ubezpieczony w zakresie OC , CASCO z franszyzą w wysokości równej kaucji. Ubezpieczenie obejmuje ryzyko manewrów w porcie, kolizje, odpowiedzialności pasażerów i kąpiących. W przypadku większych awarii, Czarterujący jest zobowiązany zgłosić zdarzenie do Armatora,  spisać protokół dla towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeśli Czarterujący nie wypełni swych zobowiązań, mogą zostać naliczone pełne koszty wynikające ze szkody.
Uszkodzenie silnika wynikające z jego nieumiejętnej eksploatacji nie są objęte ubezpieczeniem.

ZOBOWIĄZANIA ARMATORA W PRZYPADKU AWARII JACHTU

W przypadku awarii nie będącej wynikiem błędu czarterującego, Armator zobowiązany jest, po uzyskaniu informacji o awarii, do jej usunięcia. Na usunięcie awarii Armator ma 24 godziny. Jeśli awaria nie zostanie usunięta w tym czasie, Czarterującemu przysługuje nowy jacht o porównywalnych parametrach, lub odszkodowanie za niewykorzystany czarter.

ZOBOWIĄZANIA CZARTERUJĄCEGO

Bez zgody Armatora, Czarterujący nie może wypływać poza obszar wód terytorialnych.
Czarterujący pokrywa wszelkie koszty poniesione przez Armatora, wynikające z opóźnionego wyokrętowania, w tym również spowodowanego przez złą pogodę.
Czarterujący zobowiązany jest nie wychodzić jachtem z portu lub, będąc na morzu, zastosować stosowne działania zmierzające do zapewnienie bezpieczeństwa jachtu i załogi, jeżeli siła wiatru wynosi lub jest zapowiedziana na 7 lub więcej stopni w skali Beauforta, lub jeżeli jacht, jego osprzęt albo wyposażenie wpływające na bezpieczeństwo żeglugi jest niesprawne.
Skład załogi na jachcie musi odpowiadać liście załogi. Czarterujący zadba, by w załodze były osoby (osoba) z odpowiednimi uprawnieniami, wymaganymi na zakontraktowanym jachcie i akwenie.
W przypadku awarii jachtu lub osprzętu, skipper jest zobowiązany natychmiast powiadomić Armatora  który, o ile awaria nie wynika z błędu skippera,  zobowiązany jest  usunąć awarię w ciągu 24 godzin, lub zaproponować inny jacht o porównywalnych lub lepszych parametrach. Z tego tytułu (oczekiwanie na usunięcie awarii do 24 h), uczestnicy rejsu nie mają prawa domagać się odszkodowania.

WARUNKI REZYGNACJI

W przypadku rezygnacji z rejsu, Czarterujący może przenieść zobowiązania uczestnictwa w rejsie na osobę trzecią, jeśli jednocześnie osoba ta przejmie wszystkie wynikające z tej umowy zobowiązania.
Jeśli Czarterujący zrezygnuje z uczestnictwa w rejsie oraz nie przeniesie swych uprawnień na inną osobę, koszty rezygnacji będą potrącone z wpłaconych kwot w następujący sposób:

  • 30% opłaty rezerwacyjnej, przy rezygnacji zgłoszonej więcej niż 60 dni przed rozpoczęciem rejsu
  • 40 % opłaty rezerwacyjnej, przy rezygnacji zgłoszonej od 50 do 60 dni przed rozpoczęciem rejsu.
  • 50 % opłaty rezerwacyjnej, przy rezygnacji zgłoszonej od 40 do 49 dni przed rozpoczęciem rejsu.
  • 100 % opłaty rezerwacyjnej, przy rezygnacji od 30 do 39 dni przed rozpoczęciem rejsu.
  • 100 % ceny rejsu, przy rezerwacji na mniej niż 29 dni przed zaplanowanym terminem rejsu.

SPORY

Wszelkie spory pomiędzy Czarterującym a firmą wynajmującą jacht  rozpatrywane będą przez odpowiednie sądy właściwe ze względu na siedzibę firmy wynajmującej jacht.
Spory pomiędzy Czarterującym a Laguną rozpatrywane będą przez odpowiednie sądy właściwe ze względu na siedzibę firmy Laguna.