Ogólne warunki czarteru ze skipperem

ZAKRES STOSOWANIA

„OGÓLNE WARUNKI CZARTERU ZE SKIPPEREM”, prezentowane poniżej mają zastosowanie, o ile armator czarterowanego jachtu nie zastosuje własnych „WARUNKÓW OGÓLNYCH”.
Zapisy zawarte w dokumencie armatora jachtu, są nadrzędne i decydujące.

SKIPPER

Kapitan jachtu, posiadający odpowiednie uprawnienie i praktykę morską, zakontraktowany za pośrednictwem firmy LAGUNA  KRZYSZTOF ZARĘBA.

OPŁATA ZA JACHT

Opłata za wyczarterowanie jachtu obejmuje usługę zgodnie z terminem i opisem w umowie lub w potwierdzeniu rezerwacji jachtu. Usługa nie obejmuje kosztów zużytego paliwa, opłat turystycznych, opłat portowych poza portem macierzystym oraz kosztów zaprowiantowania.
Jacht będzie przekazany  sprawny technicznie, posprzątany z pełnymi zbiornikami wody i paliwa. Jacht poprowadzony będzie przez skippera z odpowiednimi kwalifikacjami.

PRZEKAZANIE JACHTU

Jacht przekazany zostanie Czarterującemu w dniu i miejscu wskazanym w umowie lub w potwierdzeniu rezerwacji jachtu.
Procedurę przejęcia jachtu (check in) przeprowadzają skipper i przedstawiciel armatora.
Do czasu zakończenia procedury „check in” załoga nie wchodzi na jacht. Wcześniejsze wejście na jacht dozwolone jest wyłącznie po uzyskaniu zgody armatora.
Z powodu działania sił wyższych lub z powodu działania osób trzecich Laguna jest zobowiązana zapewnić inny jacht o podobnej lub lepszej charakterystyce.

KAUCJA

W rejsach ze skipperem wynajętym od firmy Laguna, Czarterujący zobowiązany jest do wpłacenia kaucji zwrotnej w wysokości uzgodnionej w umowie lub w potwierdzeniu rezerwacji jachtu. Kaucja jest zabezpieczeniem, na pokrycie w całości lub w części roszczeń Armatora, wynikających z jakichkolwiek strat lub zniszczeń jachtu oraz jego osprzętu lub wyposażenia wynikających z winy uczestników rejsu. Szkody powstałe w wyniku błędów skippera nie obciążają Wynajmującego.
Kaucja może być zdeponowana gotówką (w walucie akceptowalnej przez armatora), lub kartą kredytową. Po wcześniejszym uzgodnieniu, o ile w ofercie armatora jest taka usługa, istnieje możliwość bezzwrotnego ubezpieczenia kaucji. Kaucję można też ubezpieczyć w firmie „zewnętrznej”, np. YachtPool, Pantenius ….
Po zwrocie jachtu w umówionym miejscu i czasie, w przypadku gdy jacht zwracany jest w nie pogorszonym stanie,  kaucja zwrotna zostanie zwrócona natychmiast i bez potrąceń. W przypadku zabezpieczenia kaucji kartą kredytową, odblokowanie zablokowanych na karcie środków, z powodu procedur bankowych, trwa ok. 10 dni.

UBEZPIECZENIA

Jacht ubezpieczony w zakresie OC , CASCO. W przypadku większych awarii, jak również powstania szkód z udziałem innych jednostek, skipper jest zobowiązany zgłosić zdarzenie do najbliższego Kapitanatu oraz u Armatora ,  spisać protokół dla towarzystwa ubezpieczeniowego.

ZOBOWIĄZANIA ZAŁOGI:

Załoga zobowiązana jest wykonywać wszelkie polecenia Kapitana związane z żeglugą i bezpieczeństwem załogi i jachtu.
Załoga zobowiązana jest zapewnić Kapitanowi miejsce na jachcie oraz całodzienne wyżywienie.
W przypadku gdy załoga zaplanuje posiłek na lądzie, rachunek Kapitana pokrywany jest z kasy jachtowej.
Kapitan nie uczestniczy w składce do kasy jachtowej.
Wszelkie opłaty bazy za Kapitana, pokrywane są z kasy jachtowej.

KASA JACHTOWA:

Przed rozpoczęciem rejsu, załoga wytypuje skarbnika, odpowiadającego za kasę jachtową. Wysokość składki do kasy jachtowej uzgadniana jest przez załogę. Orientacyjna wielkość składki: 160 euro / os. Z kasy jachtowej pokrywane są wydatki: prowiant, paliwo, porty, kotwicowiska, taksa klimatyczna, sprzątanie końcowe. Posiłki w restauracjach i knajpkach na lądzie, oraz zakup alkoholi (pow 10%) – opłacane są indywidualnie przez uczestników rejsu.
Posiłek Kapitana, jeśli został zaplanowany na lądzie opłacany jest z kasy jachtowej.
Za rozliczenie kasy jachtowej odpowiada skarbnik. Podana wysokość składki do kasy jachtowej jest orientacyjna.

ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE:

Żegluga odbywa się wyłącznie po wodach terytorialnych. Wypłynięcie poza wody terytorialne wymaga zgody Armatora.  Skipper zobowiązany jest nie wychodzić jachtem z portu, jeżeli siła wiatru wynosi lub jest zapowiedziana na 7 lub więcej stopni w skali Beauforta, lub jeżeli jacht, jego osprzęt, wyposażenie są niesprawne, lub występują inne okoliczności wpływające na bezpieczeństwo rejsu.
W przypadku awarii jachtu lub osprzętu, skipper jest zobowiązany natychmiast powiadomić Armatora, który, o ile awaria nie wynika z błędu skippera,  zobowiązany jest  usunąć awarię w ciągu 24 godzin, lub zaproponować inny jacht o porównywalnych lub lepszych parametrach. Z tego tytułu uczestnicy rejsu nie mają prawa domagać się odszkodowania.
W przypadku, gdy za awarię odpowiedzialny jest Skipper, do usunięcia awarii lub zapewnienia innego jachtu o porównywalnych lub lepszych parametrach zobowiązana jest Laguna, która ma na to 24 godziny od powstania zdarzenia.

WARUNKI REZYGNACJI:

W przypadku rezygnacji z rejsu, Czarterujący może przenieść zobowiązania uczestnictwa w rejsie na osoby trzecie, jeśli jednocześnie osoba ta przejmie wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
Jeśli Czarterujący zrezygnuje oraz nie przeniesie swych uprawnień na inną osobę, koszty rezygnacji będą potrącone z wpłaconych kwot w następujący sposób:

  • 30% opłaty rezerwacyjnej, przy rezygnacji zgłoszonej więcej niż 60 dni przed rozpoczęciem rejsu
  • 40 % opłaty rezerwacyjnej, przy rezygnacji zgłoszonej od 50 do 60 dni przed rozpoczęciem rejsu.
  • 50 % opłaty rezerwacyjnej, przy rezygnacji zgłoszonej od 40 do 49 dni przed rozpoczęciem rejsu.
  • 100 % opłaty rezerwacyjnej, przy rezygnacji od 30 do 39 dni przed rozpoczęciem rejsu.
  • 100 % ceny rejsu, przy rezerwacji na mniej niż 29 dni przed zaplanowanym terminem rejsu.

SPORY

Wszelkie spory wynikłe między uczestnikiem rejsu a firmą LAGUNA rozpatrywane są przez odpowiednie sądy właściwe ze względu na siedzibę firmy LAGUNA.

Ogólne warunki czarteru ze skipperem

ZAKRES STOSOWANIA

„OGÓLNE WARUNKI CZARTERU ZE SKIPPEREM”, prezentowane poniżej mają zastosowanie, o ile armator czarterowanego jachtu nie zastosuje własnych „WARUNKÓW OGÓLNYCH”.
Zapisy zawarte w dokumencie armatora jachtu, są nadrzędne i decydujące.

SKIPPER

Kapitan jachtu, posiadający odpowiednie uprawnienie i praktykę morską, zakontraktowany za pośrednictwem firmy LAGUNA  KRZYSZTOF ZARĘBA.

OPŁATA ZA JACHT

Opłata za wyczarterowanie jachtu obejmuje usługę zgodnie z terminem i opisem w umowie lub w potwierdzeniu rezerwacji jachtu. Usługa nie obejmuje kosztów zużytego paliwa, opłat turystycznych, opłat portowych poza portem macierzystym oraz kosztów zaprowiantowania.
Jacht będzie przekazany  sprawny technicznie, posprzątany z pełnymi zbiornikami wody i paliwa. Jacht poprowadzony będzie przez skippera z odpowiednimi kwalifikacjami.

PRZEKAZANIE JACHTU

Jacht przekazany zostanie Czarterującemu w dniu i miejscu wskazanym w umowie lub w potwierdzeniu rezerwacji jachtu.
Procedurę przejęcia jachtu (check in) przeprowadzają skipper i przedstawiciel armatora.
Do czasu zakończenia procedury „check in” załoga nie wchodzi na jacht. Wcześniejsze wejście na jacht dozwolone jest wyłącznie po uzyskaniu zgody armatora.
Z powodu działania sił wyższych lub z powodu działania osób trzecich Laguna jest zobowiązana zapewnić inny jacht o podobnej lub lepszej charakterystyce.

KAUCJA

W rejsach ze skipperem wynajętym od firmy Laguna, Czarterujący zobowiązany jest do wpłacenia kaucji zwrotnej w wysokości uzgodnionej w umowie lub w potwierdzeniu rezerwacji jachtu. Kaucja jest zabezpieczeniem, na pokrycie w całości lub w części roszczeń Armatora, wynikających z jakichkolwiek strat lub zniszczeń jachtu oraz jego osprzętu lub wyposażenia wynikających z winy uczestników rejsu. Szkody powstałe w wyniku błędów skippera nie obciążają Wynajmującego.
Kaucja może być zdeponowana gotówką (w walucie akceptowalnej przez armatora), lub kartą kredytową. Po wcześniejszym uzgodnieniu, o ile w ofercie armatora jest taka usługa, istnieje możliwość bezzwrotnego ubezpieczenia kaucji. Kaucję można też ubezpieczyć w firmie „zewnętrznej”, np. YachtPool, Pantenius ….
Po zwrocie jachtu w umówionym miejscu i czasie, w przypadku gdy jacht zwracany jest w nie pogorszonym stanie,  kaucja zwrotna zostanie zwrócona natychmiast i bez potrąceń. W przypadku zabezpieczenia kaucji kartą kredytową, odblokowanie zablokowanych na karcie środków, z powodu procedur bankowych, trwa ok. 10 dni.

UBEZPIECZENIA

Jacht ubezpieczony w zakresie OC , CASCO. W przypadku większych awarii, jak również powstania szkód z udziałem innych jednostek, skipper jest zobowiązany zgłosić zdarzenie do najbliższego Kapitanatu oraz u Armatora ,  spisać protokół dla towarzystwa ubezpieczeniowego.

ZOBOWIĄZANIA ZAŁOGI:

Załoga zobowiązana jest wykonywać wszelkie polecenia Kapitana związane z żeglugą i bezpieczeństwem załogi i jachtu.
Załoga zobowiązana jest zapewnić Kapitanowi miejsce na jachcie oraz całodzienne wyżywienie.
W przypadku gdy załoga zaplanuje posiłek na lądzie, rachunek Kapitana pokrywany jest z kasy jachtowej.
Kapitan nie uczestniczy w składce do kasy jachtowej.
Wszelkie opłaty bazy za Kapitana, pokrywane są z kasy jachtowej.

KASA JACHTOWA:

Przed rozpoczęciem rejsu, załoga wytypuje skarbnika, odpowiadającego za kasę jachtową. Wysokość składki do kasy jachtowej uzgadniana jest przez załogę. Orientacyjna wielkość składki: 160 euro / os. Z kasy jachtowej pokrywane są wydatki: prowiant, paliwo, porty, kotwicowiska, taksa klimatyczna, sprzątanie końcowe. Posiłki w restauracjach i knajpkach na lądzie, oraz zakup alkoholi (pow 10%) – opłacane są indywidualnie przez uczestników rejsu.
Posiłek Kapitana, jeśli został zaplanowany na lądzie opłacany jest z kasy jachtowej.
Za rozliczenie kasy jachtowej odpowiada skarbnik. Podana wysokość składki do kasy jachtowej jest orientacyjna.

ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE:

Żegluga odbywa się wyłącznie po wodach terytorialnych. Wypłynięcie poza wody terytorialne wymaga zgody Armatora.  Skipper zobowiązany jest nie wychodzić jachtem z portu, jeżeli siła wiatru wynosi lub jest zapowiedziana na 7 lub więcej stopni w skali Beauforta, lub jeżeli jacht, jego osprzęt, wyposażenie są niesprawne, lub występują inne okoliczności wpływające na bezpieczeństwo rejsu.
W przypadku awarii jachtu lub osprzętu, skipper jest zobowiązany natychmiast powiadomić Armatora, który, o ile awaria nie wynika z błędu skippera,  zobowiązany jest  usunąć awarię w ciągu 24 godzin, lub zaproponować inny jacht o porównywalnych lub lepszych parametrach. Z tego tytułu uczestnicy rejsu nie mają prawa domagać się odszkodowania.
W przypadku, gdy za awarię odpowiedzialny jest Skipper, do usunięcia awarii lub zapewnienia innego jachtu o porównywalnych lub lepszych parametrach zobowiązana jest Laguna, która ma na to 24 godziny od powstania zdarzenia.

WARUNKI REZYGNACJI:

W przypadku rezygnacji z rejsu, Czarterujący może przenieść zobowiązania uczestnictwa w rejsie na osoby trzecie, jeśli jednocześnie osoba ta przejmie wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
Jeśli Czarterujący zrezygnuje oraz nie przeniesie swych uprawnień na inną osobę, koszty rezygnacji będą potrącone z wpłaconych kwot w następujący sposób:

  • 30% opłaty rezerwacyjnej, przy rezygnacji zgłoszonej więcej niż 60 dni przed rozpoczęciem rejsu
  • 40 % opłaty rezerwacyjnej, przy rezygnacji zgłoszonej od 50 do 60 dni przed rozpoczęciem rejsu.
  • 50 % opłaty rezerwacyjnej, przy rezygnacji zgłoszonej od 40 do 49 dni przed rozpoczęciem rejsu.
  • 100 % opłaty rezerwacyjnej, przy rezygnacji od 30 do 39 dni przed rozpoczęciem rejsu.
  • 100 % ceny rejsu, przy rezerwacji na mniej niż 29 dni przed zaplanowanym terminem rejsu.

SPORY

Wszelkie spory wynikłe między uczestnikiem rejsu a firmą LAGUNA rozpatrywane są przez odpowiednie sądy właściwe ze względu na siedzibę firmy LAGUNA.