Ogólne warunki czarteru ze skipperem

ZAKRES STOSOWANIA

Agencja „Laguna – Krzysztof Zaręba” oferuje jachty swoich Partnerów, które proponuje klientom z zastosowaniem wszystkich zniżek i promocji, obowiązujących w chwili sporządzania oferty.
Dla czarterowanych jachtów zastosowanie mają OGÓLNE WARUNKI CZARTERU oraz szczególne przepisy lokalne, właściwe dla firm czarterowych dysponujących prawami do czarterowania kontraktowanych jachtów.
Uzupełnieniem „armatorskich” OGÓLNYCH WARUNKÓW CZARTERU, o których mowa powyżej, są zapisy:

SKIPPER

Kapitan jachtu, posiadający odpowiednie uprawnienie i praktykę morską, zaproponowany i zakontraktowany za pośrednictwem firmy LAGUNA  KRZYSZTOF ZARĘBA.

OPŁATA ZA JACHT ZE SKIPPEREM

Opłata za wyczarterowanie jachtu obejmuje usługę zgodnie z terminem i opisem w umowie lub w potwierdzeniu rezerwacji jachtu. Usługa nie obejmuje kosztów zużytego paliwa, opłat turystycznych, opłat portowych poza portem macierzystym oraz kosztów zaprowiantowania.
Jacht będzie przekazany  sprawny technicznie, posprzątany z pełnymi zbiornikami wody i paliwa.
Jacht poprowadzi skipper z odpowiednimi kwalifikacjami.

PRZEKAZANIE JACHTU

Jacht przekazany zostanie Czarterującemu w dniu i miejscu wskazanym w umowie lub w potwierdzeniu rezerwacji jachtu.
Jeśli zarezerwowany jacht nie zostanie dostarczony do dyspozycji Czarterującego w umówionym miejscu i czasie z powodu działania sił wyższych, lub z powodu działania osób trzecich, Armator jest zobowiązany zapewnić inny jacht o podobnej lub lepszej charakterystyce. Zapewnienie nowej jednostki powinno nastąpić bezzwłocznie, z uwzględnieniem charakteru zaistniałych okoliczności.
Procedurę przejęcia jachtu (check in) przeprowadzają skipper i przedstawiciel Armatora.
Do czasu zakończenia procedury „check in” załoga nie wchodzi na jacht. Wcześniejsze wejście na jacht dozwolone jest wyłącznie po uzyskaniu zgody Armatora.

KAUCJA

W rejsach ze skipperem wskazanym przez agencję Laguna, Czarterujący zobowiązany jest do wpłacenia kaucji zwrotnej w wysokości uzgodnionej w umowie lub w potwierdzeniu rezerwacji jachtu. Kaucja jest zabezpieczeniem, na pokrycie w całości lub w części roszczeń Armatora, wynikających z jakichkolwiek strat lub zniszczeń jachtu oraz jego osprzętu lub wyposażenia wynikających z winy uczestników rejsu. WAŻNE : szkody powstałe w wyniku błędów skippera nie obciążają Wynajmującego.
Kaucja może być zdeponowana gotówką (w walucie akceptowalnej przez armatora), lub kartą kredytową. Po wcześniejszym uzgodnieniu, o ile w ofercie armatora jest taka usługa, istnieje możliwość bezzwrotnego ubezpieczenia kaucji. Kaucję można też ubezpieczyć w firmie „zewnętrznej”, np. YachtPool, Pantaenius ….
Po zwrocie jachtu w umówionym miejscu i czasie, w przypadku gdy jacht zwracany jest w nie pogorszonym stanie,  kaucja zwrotna zostanie zwrócona natychmiast i bez potrąceń. W przypadku zabezpieczenia kaucji kartą kredytową, odblokowanie zablokowanych na karcie środków, z powodu procedur bankowych, może trwać ok. 10 dni.
Kaucja może być zabezpieczona w formie ubezpieczenia kaucji. Ubezpieczenia kaucji zawsze zawiera opłatę bezzwrotną, może też zwierać zmniejszoną kaucję zwrotną – zgodnie z ofertą armatora.

UBEZPIECZENIA

Jacht ubezpieczony w zakresie OC , CASCO. W przypadku większych awarii, jak również powstania szkód z udziałem innych jednostek, skipper jest zobowiązany zgłosić zdarzenie do najbliższego Kapitanatu oraz u Armatora ,  spisać protokół dla towarzystwa ubezpieczeniowego.

Uczestnicy rejsu zobowiązani są posiadać karty NFZ (ECUZ) lub indywidualnie ubezpieczenie turystyczne (KL,NNW)

ZOBOWIĄZANIA ZAŁOGI:

Załoga zobowiązana jest wykonywać wszelkie polecenia Kapitana związane z żeglugą oraz bezpieczeństwem załogi i jachtu. Załoga nie ma prawa kwestionowania decyzji Kapitana w zakresie związanym z żeglarstwem, oraz organizacją funkcjonowania załogi na jachcie.
Załoga zobowiązana jest zapewnić Kapitanowi wygodne miejsce na jachcie oraz całodzienne wyżywienie.
W przypadku gdy załoga zaplanuje posiłek na lądzie, rachunek Kapitana pokrywany jest z kasy jachtowej.
Kapitan nie uczestniczy w składce do kasy jachtowej.
Wszelkie opłaty administracyjne i turystyczne obciążające Kapitana, pokrywane są z kasy jachtowej.

KASA JACHTOWA:

Przed rozpoczęciem rejsu, załoga wytypuje skarbnika, odpowiadającego za kasę jachtową. Wysokość składki do kasy jachtowej uzgadniana jest przez załogę. Orientacyjna wielkość składki: 160 euro/os/tydz.
Z kasy jachtowej pokrywane są wydatki: prowiant, paliwo, porty, kotwicowiska, taksa klimatyczna, sprzątanie końcowe.
Posiłki w restauracjach i knajpkach na lądzie, oraz zakup alkoholi (pow 20%) – opłacane są indywidualnie przez uczestników rejsu.
Posiłek, jeśli został zaplanowany na lądzie opłacany jest z kasy jachtowej.
Również inne opłaty obciążające Kapitana (administracyjne, turystyczne) regulowane są z kasy jachtowej.
Za rozliczenie kasy jachtowej odpowiada skarbnik. Podana wysokość składki do kasy jachtowej jest orientacyjna.

ZOBOWIĄZANIA ARMATORA W PRZYPADKU AWARII JACHTU

W przypadku awarii nie będącej wynikiem błędu Kapitana, Armator zobowiązany jest, po uzyskaniu informacji o awarii, do jej usunięcia. Na usunięcie awarii Armator ma 24 godziny. Z tego tytułu (oczekiwanie na usunięcie awarii do 24 godzin), uczestnicy rejsu nie mają prawa domagać się odszkodowania.
Jeśli awaria nie zostanie usunięta w tym czasie, Armator, w miarę swoich możliwości, zrobi co w jego mocy, by zapewnić Czarterującemu inny jacht o porównywalnych parametrach.

ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE:

Żegluga odbywa się wyłącznie po wodach terytorialnych. Wypłynięcie poza wody terytorialne wymaga zgody Armatora.  Kapitan zobowiązany jest nie wychodzić jachtem z portu, jeżeli siła wiatru wynosi lub jest zapowiedziana na 7 lub więcej stopni w skali Beauforta, lub jeżeli jacht, jego osprzęt, wyposażenie są niesprawne, lub występują inne okoliczności wpływające na bezpieczeństwo rejsu.
W przypadku awarii jachtu lub osprzętu, skipper jest zobowiązany natychmiast powiadomić Armatora.
W przypadku, gdy za awarię odpowiedzialny jest Kapitan, do usunięcia awarii lub zapewnienia innego jachtu o porównywalnych lub lepszych parametrach zobowiązana jest Laguna.

WARUNKI REZYGNACJI:

W przypadku rezygnacji, Czarterujący może przenieść zobowiązania czarterowe na osobę trzecią, jeśli jednocześnie osoba ta przejmie wszystkie uzgodnione zobowiązania.
Jeśli Czarterujący zrezygnuje z czarteru, oraz nie przeniesie swych uprawnień na inną osobę, koszty rezygnacji z jachtu będą potrącone z wpłaconych kwot zgodnie z warunkami rezygnacji Armatora.

Koszty rezygnacji z usługi skippera

  • 30% ceny usługi skipperskiej – rezygnacja na 60 i więcej dni przed uzgodnionym terminem
  • 50% ceny usługi skipperskiej – rezygnacja na 30 do 59 dni przed uzgodnionym terminem
  • 100% ceny usługi skipperskiej – rezygnacja na mniej niż 30 dni przed uzgodnionym terminem

SPORY

Wszelkie spory pomiędzy Czarterującym, a  Armatorem rozpatrywane będą przez odpowiednie sądy właściwe ze względu na siedzibę Armatora.
Spory pomiędzy Czarterującym a agencją „Laguną – Krzysztof Zaręba”,  rozpatrywane będą przez odpowiednie sądy właściwe ze względu na siedzibę firmy Laguna.

Ogólne warunki czarteru ze skipperem

ZAKRES STOSOWANIA

Agencja „Laguna – Krzysztof Zaręba” oferuje jachty swoich Partnerów, które proponuje klientom z zastosowaniem wszystkich zniżek i promocji, obowiązujących w chwili sporządzania oferty.
Dla czarterowanych jachtów zastosowanie mają OGÓLNE WARUNKI CZARTERU oraz szczególne przepisy lokalne, właściwe dla firm czarterowych dysponujących prawami do czarterowania kontraktowanych jachtów.
Uzupełnieniem „armatorskich” OGÓLNYCH WARUNKÓW CZARTERU, o których mowa powyżej, są zapisy:

SKIPPER

Kapitan jachtu, posiadający odpowiednie uprawnienie i praktykę morską, zaproponowany i zakontraktowany za pośrednictwem firmy LAGUNA  KRZYSZTOF ZARĘBA.

OPŁATA ZA JACHT ZE SKIPPEREM

Opłata za wyczarterowanie jachtu obejmuje usługę zgodnie z terminem i opisem w umowie lub w potwierdzeniu rezerwacji jachtu. Usługa nie obejmuje kosztów zużytego paliwa, opłat turystycznych, opłat portowych poza portem macierzystym oraz kosztów zaprowiantowania.
Jacht będzie przekazany  sprawny technicznie, posprzątany z pełnymi zbiornikami wody i paliwa.
Jacht poprowadzi skipper z odpowiednimi kwalifikacjami.

PRZEKAZANIE JACHTU

Jacht przekazany zostanie Czarterującemu w dniu i miejscu wskazanym w umowie lub w potwierdzeniu rezerwacji jachtu.
Jeśli zarezerwowany jacht nie zostanie dostarczony do dyspozycji Czarterującego w umówionym miejscu i czasie z powodu działania sił wyższych, lub z powodu działania osób trzecich, Armator jest zobowiązany zapewnić inny jacht o podobnej lub lepszej charakterystyce. Zapewnienie nowej jednostki powinno nastąpić bezzwłocznie, z uwzględnieniem charakteru zaistniałych okoliczności.
Procedurę przejęcia jachtu (check in) przeprowadzają skipper i przedstawiciel Armatora.
Do czasu zakończenia procedury „check in” załoga nie wchodzi na jacht. Wcześniejsze wejście na jacht dozwolone jest wyłącznie po uzyskaniu zgody Armatora.

KAUCJA

W rejsach ze skipperem wskazanym przez agencję Laguna, Czarterujący zobowiązany jest do wpłacenia kaucji zwrotnej w wysokości uzgodnionej w umowie lub w potwierdzeniu rezerwacji jachtu. Kaucja jest zabezpieczeniem, na pokrycie w całości lub w części roszczeń Armatora, wynikających z jakichkolwiek strat lub zniszczeń jachtu oraz jego osprzętu lub wyposażenia wynikających z winy uczestników rejsu. WAŻNE : szkody powstałe w wyniku błędów skippera nie obciążają Wynajmującego.
Kaucja może być zdeponowana gotówką (w walucie akceptowalnej przez armatora), lub kartą kredytową. Po wcześniejszym uzgodnieniu, o ile w ofercie armatora jest taka usługa, istnieje możliwość bezzwrotnego ubezpieczenia kaucji. Kaucję można też ubezpieczyć w firmie „zewnętrznej”, np. YachtPool, Pantaenius ….
Po zwrocie jachtu w umówionym miejscu i czasie, w przypadku gdy jacht zwracany jest w nie pogorszonym stanie,  kaucja zwrotna zostanie zwrócona natychmiast i bez potrąceń. W przypadku zabezpieczenia kaucji kartą kredytową, odblokowanie zablokowanych na karcie środków, z powodu procedur bankowych, może trwać ok. 10 dni.
Kaucja może być zabezpieczona w formie ubezpieczenia kaucji. Ubezpieczenia kaucji zawsze zawiera opłatę bezzwrotną, może też zwierać zmniejszoną kaucję zwrotną – zgodnie z ofertą armatora.

UBEZPIECZENIA

Jacht ubezpieczony w zakresie OC , CASCO. W przypadku większych awarii, jak również powstania szkód z udziałem innych jednostek, skipper jest zobowiązany zgłosić zdarzenie do najbliższego Kapitanatu oraz u Armatora ,  spisać protokół dla towarzystwa ubezpieczeniowego.

Uczestnicy rejsu zobowiązani są posiadać karty NFZ (ECUZ) lub indywidualnie ubezpieczenie turystyczne (KL,NNW)

ZOBOWIĄZANIA ZAŁOGI:

Załoga zobowiązana jest wykonywać wszelkie polecenia Kapitana związane z żeglugą oraz bezpieczeństwem załogi i jachtu. Załoga nie ma prawa kwestionowania decyzji Kapitana w zakresie związanym z żeglarstwem, oraz organizacją funkcjonowania załogi na jachcie.
Załoga zobowiązana jest zapewnić Kapitanowi wygodne miejsce na jachcie oraz całodzienne wyżywienie.
W przypadku gdy załoga zaplanuje posiłek na lądzie, rachunek Kapitana pokrywany jest z kasy jachtowej.
Kapitan nie uczestniczy w składce do kasy jachtowej.
Wszelkie opłaty administracyjne i turystyczne obciążające Kapitana, pokrywane są z kasy jachtowej.

KASA JACHTOWA:

Przed rozpoczęciem rejsu, załoga wytypuje skarbnika, odpowiadającego za kasę jachtową. Wysokość składki do kasy jachtowej uzgadniana jest przez załogę. Orientacyjna wielkość składki: 160 euro/os/tydz.
Z kasy jachtowej pokrywane są wydatki: prowiant, paliwo, porty, kotwicowiska, taksa klimatyczna, sprzątanie końcowe.
Posiłki w restauracjach i knajpkach na lądzie, oraz zakup alkoholi (pow 20%) – opłacane są indywidualnie przez uczestników rejsu.
Posiłek, jeśli został zaplanowany na lądzie opłacany jest z kasy jachtowej.
Również inne opłaty obciążające Kapitana (administracyjne, turystyczne) regulowane są z kasy jachtowej.
Za rozliczenie kasy jachtowej odpowiada skarbnik. Podana wysokość składki do kasy jachtowej jest orientacyjna.

ZOBOWIĄZANIA ARMATORA W PRZYPADKU AWARII JACHTU

W przypadku awarii nie będącej wynikiem błędu Kapitana, Armator zobowiązany jest, po uzyskaniu informacji o awarii, do jej usunięcia. Na usunięcie awarii Armator ma 24 godziny. Z tego tytułu (oczekiwanie na usunięcie awarii do 24 godzin), uczestnicy rejsu nie mają prawa domagać się odszkodowania.
Jeśli awaria nie zostanie usunięta w tym czasie, Armator, w miarę swoich możliwości, zrobi co w jego mocy, by zapewnić Czarterującemu inny jacht o porównywalnych parametrach.

ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE:

Żegluga odbywa się wyłącznie po wodach terytorialnych. Wypłynięcie poza wody terytorialne wymaga zgody Armatora.  Kapitan zobowiązany jest nie wychodzić jachtem z portu, jeżeli siła wiatru wynosi lub jest zapowiedziana na 7 lub więcej stopni w skali Beauforta, lub jeżeli jacht, jego osprzęt, wyposażenie są niesprawne, lub występują inne okoliczności wpływające na bezpieczeństwo rejsu.
W przypadku awarii jachtu lub osprzętu, skipper jest zobowiązany natychmiast powiadomić Armatora.
W przypadku, gdy za awarię odpowiedzialny jest Kapitan, do usunięcia awarii lub zapewnienia innego jachtu o porównywalnych lub lepszych parametrach zobowiązana jest Laguna.

WARUNKI REZYGNACJI:

W przypadku rezygnacji, Czarterujący może przenieść zobowiązania czarterowe na osobę trzecią, jeśli jednocześnie osoba ta przejmie wszystkie uzgodnione zobowiązania.
Jeśli Czarterujący zrezygnuje z czarteru, oraz nie przeniesie swych uprawnień na inną osobę, koszty rezygnacji z jachtu będą potrącone z wpłaconych kwot zgodnie z warunkami rezygnacji Armatora.

Koszty rezygnacji z usługi skippera

  • 30% ceny usługi skipperskiej – rezygnacja na 60 i więcej dni przed uzgodnionym terminem
  • 50% ceny usługi skipperskiej – rezygnacja na 30 do 59 dni przed uzgodnionym terminem
  • 100% ceny usługi skipperskiej – rezygnacja na mniej niż 30 dni przed uzgodnionym terminem

SPORY

Wszelkie spory pomiędzy Czarterującym, a  Armatorem rozpatrywane będą przez odpowiednie sądy właściwe ze względu na siedzibę Armatora.
Spory pomiędzy Czarterującym a agencją „Laguną – Krzysztof Zaręba”,  rozpatrywane będą przez odpowiednie sądy właściwe ze względu na siedzibę firmy Laguna.