Regaty „Lagunatour Cup”

Cykliczne, kończące sezon żeglarski w Chorwacji, turystyczne regaty flotowe.
Pierwsza skromna edycja w 2008 roku, to udział zaledwie 4 jachtów. Z każdym rokiem ilość zgłoszonych załóg była coraz większa.
Ostatecznie, z uwagi na kameralny charakter imprezy, postanowiliśmy ograniczyć ilość startujących jachtów do 13 jednostek.

 • „Lagunatour Cup 2019” zaplanowaliśmy w terminie 05.10 do 12.10
 • Wypływamy z Sukošanu z D-Marin Dalmacija
 • Bavarie Cruiser 46 + Bavarie Cruiser 45
 • Ilość zgłoszonych do dziś załóg : 13

OSTATNIE DOSTĘPNE MIEJSCA

 • Ostatnie dwie wolne koje w cenie 1200 zł/os + kasa jachtowa

FILMY Z REGAT

Lagunatour Cup 2018 – galeria zdjęć

Regulamin  „Lagunatour Cup”

 • „Lagunatour Cup”, to amatorskie współzawodnictwo jachtów turystycznych, które przeprowadzone zostanie w formule „flotylla”
 • Niniejszy dokument stanowi zbiór regulacji, zgodnie z którymi przeprowadzony zostanie „Lagunatour Cup 2019”
 • Przepisy określają zasady wg. których wyłoniony zostanie zwycięzca regat.
 • Regulamin opracowany został z uwzględnieniem istniejących realiów technicznych

Przepisy podstawowe

 1. Miejscem przeprowadzenia „Lagunatour Cup 2019” są chorwackie wody Adriatyku, ze startem w Sukošanie (D-Marin Dalmacija).
 2. Termin „Lagunatour Cup 2019” : 05.10.2019 – 12.10.2019
 3. „Lagunatour Cup 2019” przeprowadzony zostanie na porównywalnych jachtach Bavaria Cruiser 45 oraz Bavaria Cruiser 46 .
 4. Kapitanowie jachtów ponoszą odpowiedzialność za siebie, załogę, sprzęt, oraz odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich.
 5. Kapitanowie odpowiedzialni są za stan techniczny jachtów, oraz za przestrzeganie zapisów „Ogólne Warunki Czarteru”
 6. Przyjęta forma zakontraktowania jachtów: flotylla
 7. Każdy uczestnik „Lagunatour Cup 2019” we własnym zakresie zadba o odpowiednie ubezpieczenia (KL,NNW, OC).
 8. Jachty ubezpieczone są w zakresie OC i CASCO z udziałem własnym do wysokości kaucji.
 9. Każda z załóg ma możliwość wykupienia ubezpieczenia kaucji, oferowanego przez armatora, lub zawrzeć inne ubezpieczenie , np. ubezpieczenie oferowane na stronie.
 10. Jachty zgłoszone do „Lagunatour Cup 2019” nie mają obowiązku startować we wszystkich zaplanowanych biegach. Wynik takiego etapu ustalony będzie zgodnie z zapisami  FORMUŁA LAGUNATOUR CUP 2019.
 11. Prawidłowy przebieg regat, oraz rozpatrywanie protestów, kontrolowane będą przez Komisję Regatową.
 • Prace Komisji Regatowej koordynuje Komandor – Krzysztof Zaręba, tel +48 501 263 371.
 • W skład Komisji Regatowej wchodzą Kapitanowie poszczególnych jachtów.
 • Każdy jacht, może być reprezentowany w trakcie obrad, jednoosobowo – przez Kapitana lub wyznaczonego przez niego członka załogi.
 • Każdy protest głosowany jest oddzielnie.
 • Werdykt Komisji Regatowej zapada większością głosów.
 • W rozpatrywaniu protestów, z głosowania wyłączony jest przedstawiciel oprotestowanego jachtu.
 • Jeśli głosowanie protestu zakończy się wynikiem nierozstrzygniętym, protest zostaje odrzucony.

Formuła „Lagunatour Cup 2019” – Regulamin Regat.

 1. W „Lagunatour Cup 2019” uczestniczą jachty Bavaria Cruiser 45 oraz Bavaria Cruiser 46.
 2. Wyniki rywalizacji nie podlegają żadnym formułom przeliczeniowym.
 3. W rywalizacji niedozwolone jest używanie jakichkolwiek innych źródeł napędu poza podstawowymi żaglami, jakie dostępne jest na wszystkich startujących w regatach jachtach.
 4. Sposób użycia bimini, szprycbudy, oraz innych elementów wyposażenia jachtu musi być zgodny z ich przeznaczeniem.
 5. Działania zabronione w trakcie wyścigu : pompowanie, rumplowanie, kołysanie, popychanie jachtu, oraz wszelkie działania o podobnym charakterze.
 6. Dozwolone są „szarpnięcia” żaglem w celu prawidłowego ułożenia żagla, z zastrzeżeniem, że nie mogą to być „szarpnięcia” wielokrotne (ciągłe), wykraczające poza ideę ograniczenia opisanego w p.5
 7. Zabrania się używania jakichkolwiek urządzeń  umożliwiających wysunięcie ciężaru lub kogokolwiek z członków załogi na zewnątrz burt: trapezy, deski balastowe itd.
 8. Dozwolony jest tylko „naturalny” sposób balastowania : rozmieszczenie załogi na burcie z nogami na zewnątrz, lub odpowiednie rozmieszczenie załogi na jachcie.
 9. Dopuszczalna jest praca żaglami z wykorzystaniem kontraszotów, wytyków i innych tego typu urządzeń znajdujących się na wyposażeniu jachtów.
 10. Każdy jacht ma obowiązek „zapisywania” swojej trasy na ploterze GPS, od manewrów przedstartowych, do mety.
 11. W przypadku, gdy warunki na morzu zagrażają bezpiecznemu „Lagunatour Cup 2019”, Komandor może jednoosobowo odwołać niebezpieczne etapy regat, lub zarządzić przymusowe ograniczenie ożaglowania.
 12. W sytuacji, gdy siła wiatru rzeczywistego w trakcie rozgrywania wyścigu,  przekroczy 26 węzłów, lub taka siła wiatru zapowiadana jest w prognozach i ostrzeżeniach, Komandor może jednoosobowo podjąć decyzję o przerwaniu wyścigu.  Decyzję, czy taki etap będzie uwzględniony w punktacji regat, podejmie Komisja Regatowa. Decyzję podejmujemy większością głosów. Przy nierozstrzygniętym głosowaniu, wyniki etapu zostaną anulowane.
 13. Jeśli wyścig zostanie przerwany w trakcie jego trwania, każda załoga ma obowiązek udokumentowania swojej pozycji na trasie w momencie przerwania regat (zdjęcie ekranu plottera z widoczną godziną i pozycją jachtu). Ostateczne wyniki ustalone zostaną w trakcie posiedzenia Komisji Regatowej. W przypadku, gdy Komisja Regatowa nie będzie w stanie wydać werdyktu, wyniki etapu zostaną anulowane.
 14. Do komunikowania się z Komisją Regatową, Komandorem, oraz pomiędzy jachtami, uczestnicy regat używają kanału „13”. W przypadku trudności z połączeniem – łączność telefoniczna lub komunikatory.
 15. Szczegółowe opisy tras, linii startu i mety, sygnałów oraz inne szczegóły, podawane będą na odprawach.
 16. Znakami kursowymi i startowymi będą występujące na akwenie znaki nawigacyjne i charakterystyczne obiekty naturalne.
 17. Obowiązkowe jest jedynie minięcie punktów trasy określonych na trasie w trakcie odprawy. Sposób pokonania trasy pomiędzy tymi punktami jest dowolny.
 18. O przekroczeniu linii mety informujemy nadając komunikat drogą radiową.
 19. Udokumentowanie osiągnięcia linii mety:  sms do Komandora + zdjęcie ekranu plottera z widoczną pozycją jachtu, oraz godziną, zgodną z wysłanym sms’em).
 20. Jachty, które ukończą etap później niż 6 godzin od chwili ukończenia etapu przez pierwszy jacht, będą uznane za jacht, który „nie ukończył etapu” i punktowane jak jacht przypływający na ostatnim miejscu.
 21. Protesty można składać za pośrednictwem wszelkich dostępnych środków łączności, najpóźniej w trakcie odprawy skipperów organizowanej w celu podsumowania danego etapu.  Komisja Regatowa będzie rozpatrywała protesty tak szybko jak to będzie możliwe i bezzwłocznie podawała werdykt zainteresowanym.  Wszyscy uczestnicy mogą być wzywani przez Komisję Regatową jako strony lub świadkowie.
 22. Po uprzednim powiadomieniu innych załóg, a w szczególności Komandora, dopuszczalne jest użycie silnika, na biegu jałowym, w celu naładowania baterii. W przypadku konieczności ładowania baterii bezwzględnie przestrzegany musi być p. 3  Regulaminu Regat.

Punktacja 

Zwycięzcą „Lagunatour Cup 2019” będzie ten jacht, który zgromadzi największą liczbę punktów zgodnie z zasadą

 •        I    miejsce        13 pkt.
 •        II   miejsce        12 pkt.
 •        III  miejsce        11 pkt.
 •        IV  miejsce        10 pkt.
 •        V   miejsce        9 pkt.
 •        VI  miejsce        8 pkt.
 •        VII miejsce        7 pkt.
 •        VIII miejsce       6 pkt.
 •        IX miejsce         5 pkt.
 •        X miejsce          4 pkt.
 •        XI miejsce         3 pkt.
 •        XII miejsce        2 pkt.
 •        XIII miejsce      1 pkt.

* W przypadku rozegrania  minimum 4 biegów, najgorsze wyniki poszczególnych załóg są wykreślane.

* W przypadku remisów o kolejności decyduje wynik ostatniego etapu, nawet jeśli dla jednego z rozpatrywanych jachtów wynik ten ma zostać wykreślony.

Komisja i zasady rozstrzygania

 1. Skład Komisji
 • Koordynator :  Krzysztof Zaręba, tel. +48 501 263 371
 • Członkowie: Kapitanowie  jachtów biorących udział w „Lagunatour Cup 2019” .
 1. Werdykt Komisji Regatowej zapada większością głosów.
 2. W przypadku, gdy wynik głosowania będzie nierozstrzygnięty, zastosowanie mają zapisy zawarte w Regulaminie Regat.
 3. Komandor nadzoruje przestrzeganie niniejszych zapisów.

 Kary  

 1. Za przedwczesne przekroczenie linii startu:  powrót na linię startu. Jacht powracający na linię startu,  nie może przeszkadzać jachtom prawidłowo startującym. W takiej sytuacji bez względu na hals, jest statkiem zobowiązanym do ustąpienia jachtowi prawidłowo startującemu.
 2. Po stwierdzeniu winy jachtu na trasie, jacht ten zobowiązany jest do wykonania karnego obroty o 720 stopni (dwa zwroty przez sztag i dwa zwroty przez rufę w jedną stronę) w dowolnym miejscu na trasie. Jacht, który zawinił i otrzymał taką karę zobowiązany jest powiadomić inne jachty droga radiową o przystąpieniu do wykonania „karnego” obrotu o 720 stopni.
 3. Pominięcie punktu wyznaczającego trasę etapu, skutkuje przesunięciem na ostatnie miejsce.
 4. Naruszenie jakiegokolwiek punktu regulaminu, o ile odstępstwo nie zostało usprawiedliwione przez Komisję Regatową, skutkuje przyznaniem ostatniego miejsca w danym biegu.

Regaty „Lagunatour Cup”

Cykliczne, kończące sezon żeglarski w Chorwacji, turystyczne regaty flotowe.
Pierwsza skromna edycja w 2008 roku, to udział zaledwie 4 jachtów. Z każdym rokiem ilość zgłoszonych załóg była coraz większa.
Ostatecznie, z uwagi na kameralny charakter imprezy, postanowiliśmy ograniczyć ilość startujących jachtów do 13 jednostek.

 • „Lagunatour Cup 2019” zaplanowaliśmy w terminie 05.10 do 12.10
 • Wypływamy z Sukošanu z D-Marin Dalmacija
 • Bavarie Cruiser 46 + Bavarie Cruiser 45
 • Ilość zgłoszonych do dziś załóg : 13

OSTATNIE DOSTĘPNE MIEJSCA

 • Ostatnie dwie wolne koje w cenie 1200 zł/os + kasa jachtowa

FILMY Z REGAT

Lagunatour Cup 2018 – galeria zdjęć

Regulamin  „Lagunatour Cup”

 • „Lagunatour Cup”, to amatorskie współzawodnictwo jachtów turystycznych, które przeprowadzone zostanie w formule „flotylla”
 • Niniejszy dokument stanowi zbiór regulacji, zgodnie z którymi przeprowadzony zostanie „Lagunatour Cup 2019”
 • Przepisy określają zasady wg. których wyłoniony zostanie zwycięzca regat.
 • Regulamin opracowany został z uwzględnieniem istniejących realiów technicznych

Przepisy podstawowe

 1. Miejscem przeprowadzenia „Lagunatour Cup 2019” są chorwackie wody Adriatyku, ze startem w Sukošanie (D-Marin Dalmacija).
 2. Termin „Lagunatour Cup 2019” : 05.10.2019 – 12.10.2019
 3. „Lagunatour Cup 2019” przeprowadzony zostanie na porównywalnych jachtach Bavaria Cruiser 45 oraz Bavaria Cruiser 46 .
 4. Kapitanowie jachtów ponoszą odpowiedzialność za siebie, załogę, sprzęt, oraz odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich.
 5. Kapitanowie odpowiedzialni są za stan techniczny jachtów, oraz za przestrzeganie zapisów „Ogólne Warunki Czarteru”
 6. Przyjęta forma zakontraktowania jachtów: flotylla
 7. Każdy uczestnik „Lagunatour Cup 2019” we własnym zakresie zadba o odpowiednie ubezpieczenia (KL,NNW, OC).
 8. Jachty ubezpieczone są w zakresie OC i CASCO z udziałem własnym do wysokości kaucji.
 9. Każda z załóg ma możliwość wykupienia ubezpieczenia kaucji, oferowanego przez armatora, lub zawrzeć inne ubezpieczenie , np. ubezpieczenie oferowane na stronie.
 10. Jachty zgłoszone do „Lagunatour Cup 2019” nie mają obowiązku startować we wszystkich zaplanowanych biegach. Wynik takiego etapu ustalony będzie zgodnie z zapisami  FORMUŁA LAGUNATOUR CUP 2019.
 11. Prawidłowy przebieg regat, oraz rozpatrywanie protestów, kontrolowane będą przez Komisję Regatową.
 • Prace Komisji Regatowej koordynuje Komandor – Krzysztof Zaręba, tel +48 501 263 371.
 • W skład Komisji Regatowej wchodzą Kapitanowie poszczególnych jachtów.
 • Każdy jacht, może być reprezentowany w trakcie obrad, jednoosobowo – przez Kapitana lub wyznaczonego przez niego członka załogi.
 • Każdy protest głosowany jest oddzielnie.
 • Werdykt Komisji Regatowej zapada większością głosów.
 • W rozpatrywaniu protestów, z głosowania wyłączony jest przedstawiciel oprotestowanego jachtu.
 • Jeśli głosowanie protestu zakończy się wynikiem nierozstrzygniętym, protest zostaje odrzucony.

Formuła „Lagunatour Cup 2019” – Regulamin Regat.

 1. W „Lagunatour Cup 2019” uczestniczą jachty Bavaria Cruiser 45 oraz Bavaria Cruiser 46.
 2. Wyniki rywalizacji nie podlegają żadnym formułom przeliczeniowym.
 3. W rywalizacji niedozwolone jest używanie jakichkolwiek innych źródeł napędu poza podstawowymi żaglami, jakie dostępne jest na wszystkich startujących w regatach jachtach.
 4. Sposób użycia bimini, szprycbudy, oraz innych elementów wyposażenia jachtu musi być zgodny z ich przeznaczeniem.
 5. Działania zabronione w trakcie wyścigu : pompowanie, rumplowanie, kołysanie, popychanie jachtu, oraz wszelkie działania o podobnym charakterze.
 6. Dozwolone są „szarpnięcia” żaglem w celu prawidłowego ułożenia żagla, z zastrzeżeniem, że nie mogą to być „szarpnięcia” wielokrotne (ciągłe), wykraczające poza ideę ograniczenia opisanego w p.5
 7. Zabrania się używania jakichkolwiek urządzeń  umożliwiających wysunięcie ciężaru lub kogokolwiek z członków załogi na zewnątrz burt: trapezy, deski balastowe itd.
 8. Dozwolony jest tylko „naturalny” sposób balastowania : rozmieszczenie załogi na burcie z nogami na zewnątrz, lub odpowiednie rozmieszczenie załogi na jachcie.
 9. Dopuszczalna jest praca żaglami z wykorzystaniem kontraszotów, wytyków i innych tego typu urządzeń znajdujących się na wyposażeniu jachtów.
 10. Każdy jacht ma obowiązek „zapisywania” swojej trasy na ploterze GPS, od manewrów przedstartowych, do mety.
 11. W przypadku, gdy warunki na morzu zagrażają bezpiecznemu „Lagunatour Cup 2019”, Komandor może jednoosobowo odwołać niebezpieczne etapy regat, lub zarządzić przymusowe ograniczenie ożaglowania.
 12. W sytuacji, gdy siła wiatru rzeczywistego w trakcie rozgrywania wyścigu,  przekroczy 26 węzłów, lub taka siła wiatru zapowiadana jest w prognozach i ostrzeżeniach, Komandor może jednoosobowo podjąć decyzję o przerwaniu wyścigu.  Decyzję, czy taki etap będzie uwzględniony w punktacji regat, podejmie Komisja Regatowa. Decyzję podejmujemy większością głosów. Przy nierozstrzygniętym głosowaniu, wyniki etapu zostaną anulowane.
 13. Jeśli wyścig zostanie przerwany w trakcie jego trwania, każda załoga ma obowiązek udokumentowania swojej pozycji na trasie w momencie przerwania regat (zdjęcie ekranu plottera z widoczną godziną i pozycją jachtu). Ostateczne wyniki ustalone zostaną w trakcie posiedzenia Komisji Regatowej. W przypadku, gdy Komisja Regatowa nie będzie w stanie wydać werdyktu, wyniki etapu zostaną anulowane.
 14. Do komunikowania się z Komisją Regatową, Komandorem, oraz pomiędzy jachtami, uczestnicy regat używają kanału „13”. W przypadku trudności z połączeniem – łączność telefoniczna lub komunikatory.
 15. Szczegółowe opisy tras, linii startu i mety, sygnałów oraz inne szczegóły, podawane będą na odprawach.
 16. Znakami kursowymi i startowymi będą występujące na akwenie znaki nawigacyjne i charakterystyczne obiekty naturalne.
 17. Obowiązkowe jest jedynie minięcie punktów trasy określonych na trasie w trakcie odprawy. Sposób pokonania trasy pomiędzy tymi punktami jest dowolny.
 18. O przekroczeniu linii mety informujemy nadając komunikat drogą radiową.
 19. Udokumentowanie osiągnięcia linii mety:  sms do Komandora + zdjęcie ekranu plottera z widoczną pozycją jachtu, oraz godziną, zgodną z wysłanym sms’em).
 20. Jachty, które ukończą etap później niż 6 godzin od chwili ukończenia etapu przez pierwszy jacht, będą uznane za jacht, który „nie ukończył etapu” i punktowane jak jacht przypływający na ostatnim miejscu.
 21. Protesty można składać za pośrednictwem wszelkich dostępnych środków łączności, najpóźniej w trakcie odprawy skipperów organizowanej w celu podsumowania danego etapu.  Komisja Regatowa będzie rozpatrywała protesty tak szybko jak to będzie możliwe i bezzwłocznie podawała werdykt zainteresowanym.  Wszyscy uczestnicy mogą być wzywani przez Komisję Regatową jako strony lub świadkowie.
 22. Po uprzednim powiadomieniu innych załóg, a w szczególności Komandora, dopuszczalne jest użycie silnika, na biegu jałowym, w celu naładowania baterii. W przypadku konieczności ładowania baterii bezwzględnie przestrzegany musi być p. 3  Regulaminu Regat.

Punktacja 

Zwycięzcą „Lagunatour Cup 2019” będzie ten jacht, który zgromadzi największą liczbę punktów zgodnie z zasadą

 •        I    miejsce        13 pkt.
 •        II   miejsce        12 pkt.
 •        III  miejsce        11 pkt.
 •        IV  miejsce        10 pkt.
 •        V   miejsce        9 pkt.
 •        VI  miejsce        8 pkt.
 •        VII miejsce        7 pkt.
 •        VIII miejsce       6 pkt.
 •        IX miejsce         5 pkt.
 •        X miejsce          4 pkt.
 •        XI miejsce         3 pkt.
 •        XII miejsce        2 pkt.
 •        XIII miejsce      1 pkt.

* W przypadku rozegrania  minimum 4 biegów, najgorsze wyniki poszczególnych załóg są wykreślane.

* W przypadku remisów o kolejności decyduje wynik ostatniego etapu, nawet jeśli dla jednego z rozpatrywanych jachtów wynik ten ma zostać wykreślony.

Komisja i zasady rozstrzygania

 1. Skład Komisji
 • Koordynator :  Krzysztof Zaręba, tel. +48 501 263 371
 • Członkowie: Kapitanowie  jachtów biorących udział w „Lagunatour Cup 2019” .
 1. Werdykt Komisji Regatowej zapada większością głosów.
 2. W przypadku, gdy wynik głosowania będzie nierozstrzygnięty, zastosowanie mają zapisy zawarte w Regulaminie Regat.
 3. Komandor nadzoruje przestrzeganie niniejszych zapisów.

 Kary  

 1. Za przedwczesne przekroczenie linii startu:  powrót na linię startu. Jacht powracający na linię startu,  nie może przeszkadzać jachtom prawidłowo startującym. W takiej sytuacji bez względu na hals, jest statkiem zobowiązanym do ustąpienia jachtowi prawidłowo startującemu.
 2. Po stwierdzeniu winy jachtu na trasie, jacht ten zobowiązany jest do wykonania karnego obroty o 720 stopni (dwa zwroty przez sztag i dwa zwroty przez rufę w jedną stronę) w dowolnym miejscu na trasie. Jacht, który zawinił i otrzymał taką karę zobowiązany jest powiadomić inne jachty droga radiową o przystąpieniu do wykonania „karnego” obrotu o 720 stopni.
 3. Pominięcie punktu wyznaczającego trasę etapu, skutkuje przesunięciem na ostatnie miejsce.
 4. Naruszenie jakiegokolwiek punktu regulaminu, o ile odstępstwo nie zostało usprawiedliwione przez Komisję Regatową, skutkuje przyznaniem ostatniego miejsca w danym biegu.